Page 19 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 19

AÇIKLAMALI VE İÇTİHATLI HARCIRAH KANUNU
             devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin gö-
             türüldüğü yerler.
         Büyükşehir olan yerlerde memuriyet mahalli ise:
            Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikamet-
             gâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve
             yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yer-
             ler.

             İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim
             özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki
             mahaller.
             Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebi-
             len yerlerdir.
         Memuriyet Mahalli ile ilgili 39 N.lu Harcırah Kanunu Genel
      Tebliği’ne Kitabın Ekler kısmında yer verilmiştir.

      Yargı Kararları:

      Sayıştay Genel Kurulunun 04.11.1954 tarihli ve 2212/2 sayılı Kararı:
         İş saati hesabıyla çalışan işçilerin de 6245 sayılı Kanun’un
      3’üncü maddesinin (d) fıkrasında gösterilen hizmetli tanımına girece-
      ğine,

      Sayıştay Genel Kurulunun 17.05.1956 tarihli ve 2289/2 sayılı Kararı:
         3’üncü maddenin (e) fıkrasındaki (Harcırah verilmesini gerekti-
      ren hadise sırasında) tabirinden, memurun ailesi efradının nakledil-
      diği tarihin değil, memurun memuriyet durumunda vuku bulan te-
      beddül halinin, yani memur ve hizmetlinin tayin, nakil, emekliye
      sevk, vekâlet emrine alınma gibi muameleler sebebiyle yeni memuri-
      yet mahalline hareket ettiği tarihin anlaşılması lazım geleceği,

      Sayıştay Genel Kurulunun 18.09.1958 tarihli ve 2422/1 sayılı Kararı:
         Gerek memur olan kocanın, gerekse memur bulunan karının
      harcırah ödenmesini gerektiren tayin, nakil gibi hallerin kendilerine
      duyurulması anında evlilik bağı ile bağlı bulunmak kaydı ile başka
      bir mahalde veya tayin olunan eşin eski görev mahallinde görevli
      bulunan ailelerine, memur olan koca veya karılarının tayin ile gönde-
      rildikleri yeni memuriyet yerlerine kadar geçici olarak götürülmeleri
      halinde bir defalık kaydı ile bunlar için de gidiş için aile harcırahı
      verilir. Çünkü 3’üncü maddenin (e) fıkrası ile eşlerin harcıraha hak


                                   TBB | 7
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24