Page 18 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 18

AÇIKLAMALI VE İÇTİHATLI HARCIRAH KANUNU
      mayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul ol-
      duğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,
         3) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin
      net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı
      almayan ana ve babasını,

         …
         ifade eder.”
         denilerek bakmakla yükümlülük kavramının tanımlandığını
      görmekteyiz.
         Bu durumda memurun anılan Yönetmelik kapsamına giren
      usul ve füru ile erkek ve kız kardeşi bakmakla yükümlü olduğu aile
      fertleri kapsamına girer.

         Bagaj: Bagaj tabirinden anlaşılması gereken mana tarif olun-
      muştur. Buna göre kuruma veya memura ait olmayan bir eşya bagaj
      sayılamayacağı gibi resmî vazifede kullanılamayacak ve seyahat es-
      nasında ihtiyaç görülmeyecek veya mutat surette taşınması mümkün
      bulunmayan eşyalar da bagaj sayılamayacaktır.
         Tanımı dikkate aldığımızda taşınan şeyin bagaj kapsamına
      girmesi için gerekli şartları aşağıdaki şekilde sıralaya biliriz:

            Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya
             şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya
             olması.
            Yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşya-
             sından mutat surette taşınması mümkün olanlardan ol-
             ması.
         Memuriyet mahalli: Bahse konu tanımda memuriyet mahalli-
      nin büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir olmayan belediyelere göre
      farlılık arz ettiğini görmekteyiz.

         Büyükşehir olmayan yerlerde memuriyet mahalli aşağıdaki şe-
      kildedir:

            Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikamet-
             gâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırla-
             rı içinde bulunan mahaller.
            Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikamet-
             gâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırla-
             rı içinde bulunan mahallerin dışında kalmakla birlikte
             yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların


      6 | TBB
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23