Page 16 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 16

AÇIKLAMALI VE İÇTİHATLI HARCIRAH KANUNU
      yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellik-
      leri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurum-
      larınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

         h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli
      dışındaki yerleri;

         İfade eder.

      Açıklama:
         Bu madde, Kanun’da kullanılmakta olan bazı tabirlerin tarifi
      yapılmıştır. Bu suretle bu tabirlerin muhtelif maddelerde kolayca ve
      aynı manada anlaşılması amaçlanmıştır.
         Şimdi bu tabirleri kısaca açıklayalım:
         Harcırah: Bu Kanun’a göre ödenmesi gereken yol masrafı, gün-
      delik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını ve-
      ya tamamını ifade etmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin
      28.09.1988 tarihli ve 1988/12 Esas ve 1988/32 Karar No.lu Kararında
      da “… 6245 sayılı Yasa'ya göre yapılan ödemelerin tümü, yolluk (harcırah)
      tur. Görevin özelliğine, yolluğa hak kazanan kişinin durumuna göre, yolluk
      unsurlarından birinin veya birkaçının ödenmemesi, kimi durumlarda yolluk
      unsurlarının tek tek hesaplanması yönteminden ayrılarak kurs gündeliği,
      komple kamyon bedeli, abonman kartı gibi başka isimler altında belirli bir
      ödeme yapılması, ödemenin Yasa'ya göre yolluk niteliğini değiştirmemekte-
      dir.” denilerek harcırah kavramının 6245 sayılı Kanun’a göre yapılan
      ödemelerin tamamını ifade ettiği belirtilmiştir.

         Kurum: Harcırah Kanunu hükümlerine tâbi daire, idare ve sai-
      renin tamamını ifade etmektedir.
         Memur: Söz konusu tanımı dikkate aldığımızda; kapsama dâhil
      kamu idarelerinde personel kanunları hükümlerine göre aylık alan ve
      yardımcı hizmetler sınıfında yer alanların dışında kalan ve Harcırah
      Kanunu’na tabi olma konusunda özel istisnaya tabi olmayan herkesi
      ifade ettiğini söyleyebiliriz.

         Personel Kanunlarına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
      2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı
      Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanu-
      nu gibi kanunları örnek olarak gösterebiliriz.
         Hizmetli: Söz konusu tanımı dikkate aldığımızda anılan Ka-
      nun’un uygulanmasında hizmetli kapsamına girenleri aşağıdaki gibi
      sıralaya biliriz:      4 | TBB
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21