Page 15 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 15

AÇIKLAMALI VE İÇTİHATLI HARCIRAH KANUNU
      Açıklama:
         Söz konusu hükümde, Cumhurbaşkanlığı makamının sahip ol-
      duğu özellik dikkate alınarak Cumhurbaşkanının seyahatleriyle ilgili
      masrafların bu kanun hükümlerine tâbi tutulmaksızın serbestçe öde-
      neceği esası kabul edilmiş bulunmaktadır.  Madde gerekçesinde
      “Amerika, Fransa, İsviçre ve Belçika gibi ülkelerin harcırah mevzua-
      tında devlet başkanlarının bu nevi masrafları hakkında hiçbir kayda
      rastlanmamaktadır.” denilmektedir.

         Madde 3- (Değişik: 11/12/1981-2562/1 md.) Tarifler:
         Bu Kanunda geçen;
         a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı,
      gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını
      veya tamamını;
         b. Kurum: 1 nci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül
      ve müesseseleri;
         c. Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kim-
      seleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);

         d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sını-
      fına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla
      kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına
      göre işçi sayılan kimseleri;
         e. Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini ge-
      rektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla
      yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;
         f. Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya
      şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun
      bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette ta-
      şınması mümkün olanları;
         g. (Değişik: 10/9/2014-6552/89 md.) Memuriyet mahalli: Memur
      ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu
      şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu
      mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından
      bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmet-
      lerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il
      mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl
      görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları
      içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden


                                   TBB | 3
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20