Page 14 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 14

AÇIKLAMALI VE İÇTİHATLI HARCIRAH KANUNU
      5018 sayılı Kanun’daki bütçe türlerine göre kamu idarelerini sınıflan-
      dıran hükümlere bakılmalıdır.
         Bu kapsamda 5018 sayılı Kanun’un 12 ve 81’inci maddesi ile di-
      ğer mevzuat hükümlerini birlikte incelediğimizde Harcırah Kanu-
      nu’na tabi idareleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

            Genel bütçeli idareler: Bu idareler Devlet tüzel kişiliğine
             dâhil olan ve 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde
             yer alan kamu idareleridir.
            Özel bütçeli idareler: Bu idareler 5018 sayılı Kanun’a ekli
             (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerdir.
            Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: 5018 sayılı Ka-
             nun’a ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleridir.
            Sosyal Güvenlik Kurumları: 5018 sayılı Kanun’a ekli (IV)
             sayılı cetvelde yer alan kamu idareleridir.
            Mahalli İdareler: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hiz-
             metlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren beledi-
             ye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kur-
             dukları veya üye oldukları birlik ve idareleridir (518 sa-
             yılı K, md. 2/e).
            Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (De-
             nizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıf-
             lar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları
             Anonim Ortaklığı hariç).

            Döner Sermayeli Kuruluşlar.
            Yukarıdaki yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve mües-
             seselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bu-
             lundukları teşekkül ve müesseseler.

            Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların dışında kalıp
             kuruluş kanunlarında 6245 sayılı Kanun’a tabi olduğu
             belirtilen kurum ve kuruluşlar.

         Madde 2- Reisicumhurun seyahat masrafları:

         Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısıyla
      vaki bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın
      ödenir.


      2 | TBB
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19