Page 13 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 13

AÇIKLAMALI VE İÇTİHATLI HARCIRAH KANUNU
                HARCIRAH KANUNU


      Kanun Numarası : 6245
      Kabul Tarihi : 10/2/1954
      Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637                     KISIM I
                  Umumi Hükümler


         Madde 1- Kanunun şümulü:
         a) Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususi büt-
      çeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil
      sermayeli müesseseler;

         b) (Değişik: 25/6/1958-7145/1 md.) Hususi kanunlarla kurulmuş
      banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı,
      Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları
      Anonim Ortaklığı hariç);
         c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka,
      teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip
      bulundukları teşekkül ve müesseseler;
         Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir.


      Açıklama:
         Anılan maddeyle bu Kanun’a tabi idarelerin bir kısmı bütçe tür-
      leri esas alınarak belirlenmiştir. Harcırah Kanunu yürürlüğe girdi-
      ğinde mali mevzuatın anayasası sayılan, kamu idarelerini bütçe türle-
      rine göre sınıflandıran, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
      yürürlükte idi. Bu nedenle maddede belirtilen bütçe türleri kriteri
      esas alınarak Harcırah Kanunu kapsamı belirlenirken 1050 sayılı Ka-
      nun’a müracaat edilirdi.
         Bugün ise 1050 sayılı Kanun yürürlükten kalmış ve bu Ka-
      nun’un yerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
      almıştır. Bu durumda Harcırah Kanunu kapsamını belirlemek için                                   TBB | 1
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18