Page 11 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 11

6245 Sayılı Kanuna Ek Ve Değişiklik Getiren Mevzuatın Yürürlüğe Giriş
      Tarihini Gösterir Liste ......................................................................................... 280

      6245 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın veya Anayasa
      Mahkemesi İptal Kararlarının Yürürlüğe Giriş Tarihlerini Gösterir Liste ... 281


      KAYNAKÇA .................................................................................. 283


                                   TBB | ix
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16