Page 10 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 10

Madde 56– Harcırah alabilmek için müracaat müddeti: ................................ 231
      Madde 57– Harcırahın sureti tediyesi: .............................................................. 232

      Madde 58– ............................................................................................................. 235
      Madde 59– Harcırahın sureti tediye ve mahsubu: .......................................... 235
      Madde 60– Hilafı hakikat beyanname verenler: .............................................. 238
      Madde 61– : ........................................................................................................... 239

      Madde 62– : ........................................................................................................... 239
      Madde 63– : ........................................................................................................... 242

      Madde 64– Ek Kanunlar: .................................................................................... 245
      Ek Madde 1– : ....................................................................................................... 246
      Ek Madde 2– : ....................................................................................................... 246
      Ek Madde 3– : ....................................................................................................... 258

      Muvakkat Madde 1– Devlet Demiryolları
      ve Devlet Havayollarının eski hükümlerinin mer'iyeti: ................................. 259

      Muvakkat Madde 2– Eski hükümlere göre harcırah almış olup ta
      henüz hareket etmemiş veya ailelerini yanlarına celbetmemiş olanlar: ...... 259
      Geçici Madde 3– : ................................................................................................. 260

      Geçici Madde 4– : ................................................................................................. 260
      Geçici Madde 5- Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi: ................................... 260
      Geçici Madde 6- :.................................................................................................. 262

      Madde 65- : ........................................................................................................... 262
      Madde 66– : ........................................................................................................... 262


      EKLER ............................................................................................. 263
      27 Nci Maddeye Bağlı (1) Sayılı Cetvel ............................................................. 263


      HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ ....................... 264
      Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38) .................................................. 264
      Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) .................................................. 267
      Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) .................................................. 272


      6245 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Mevzuatın Yürürlükten
      Kaldırdığı Kanun ve Hükümleri Gösterir Liste ............................................... 279


      viii | TBB
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15