Page 9 - Yeşil Şehirler
P. 9

HABER     Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Mü- ları sağlam iş birliklerinin gelecekte de
     dürü Özgür Volkan Ağar ise tekstil  devam edeceğine inandığını sözlerine
     sektörünün alt kolu kumaş sektörün- ekledi.
     de Türkiye’nin dünyanın en önde ge- Konuşmaların ardından proje kap-
     len ülkelerinden biri olduğunu altını  samında Ece Ege, Arzu Kaprol, Gül
     çizerek “Artık birçok firmamız yaban- Ağış, Simay Bülbül, Nedret Taciroğlu,
     cı markaların bir numaralı tedarikçisi  Tuvana Büyükçınar, Dilek Hanif, Aslı
     olarak vazgeçilmez bir ticaret ortağı  Filinta ve Gülden Bilgili gibi moda
     haline gelmiştir.” dedi.      sektörünün önemli isimleri tarafından
     Tekstil ve konfeksiyon sektörlerin- hazırlanan geleneksel dokumalarla
     de ihracatın 2021’de bir önceki yıla  yapılmış tasarım kıyafetler ve ev teks-
     göre yüzde 26,7 artarak, 36 milyar  til örnekleri sergilendi.    Ağar: “Artık birçok
     202 milyon dolar olduğunu söyleyen  Proje Yerel Kalkınmaya Katkı     firmamız yabancı
     Ağar, tekstil sektöründeki firmaların  Sağlamayı Amaçlıyor       markaların bir numaralı
     daha rekabetçi olabilmesi için katma                    tedarikçisi.”
     değeri yüksek ürün üretmesi gerek- Türkiye’de binlerce yıldır var olan
     tiğini vurgulayarak, “Moda, marka,  dokuma kültürünü korumak, geliş-
     tasarım, Ar-Ge ve inovasyon firmala- tirmek, toplumsal farkındalıkla ku-
     rımız ihracat stratejilerinde ve önceli- şaktan kuşağa aktarmak ve dünyaya
     ğinde olmalıdır.” diye konuştu.   tanıtmak amacıyla hayata geçirilen
                       “Türkiye Dokuma Atlası Projesi” ile
     İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
     İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim  ayrıca Türk dokumacılığının bir za-
                       naat olarak yaşatılmasını sağlamanın
     Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise  yanı sıra, teknolojik değişim ve geliş-
     Türkiye’nin beşinci büyük tedarikçisi  melerden faydalanarak dünya kumaş
     konumuna geldiğinin altını çizerek 13  sektöründe fark yaratmak ve gelenek-
     milyar dolara yakın ihracatla Cum-
     huriyet tarihinin rekorunun kırıldığını  sel dokumacılığın prestijli bir ticari fa-
                       aliyete dönüşmesi ile yerel kalkınma-
     kaydetti.
                       ya katkı sağlamak hedefleniyor.
     Öksüz, “Proje kapsamında tespit                     Öksüz: “TBB ile
     edilen, Türkiye’ye özgü 500’e yakın                  kurduğumuz sağlam
     kumaş çeşidi, Anadolu topraklarının                   iş birliği gelecekte de
     birçok kültürün anavatanı olduğu                    devam edecek.”
     gibi tekstil sektörünün de anavatanı
     olduğunu gözler önüne sermektedir.”
     dedi. Konuşmasında TBB’ye ayrıca
     teşekkür eden Öksüz, TBB ile kurduk-

                                                      7
                                                      7
                                              İller&Belediyeler 7
                                              İller&Belediyeler   7
                                              İller&Belediyeler
                                              İller&Belediyeler
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14