Page 8 - Yeşil Şehirler
P. 8

HABER     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-  Rabbimize ulaştığımız en özel andır.
     ğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın hima- Çeyizimizin içindeki dokumalar an-
     yesinde, Türkiye Belediyeler Birliği,  nelerimizin gözünün nurudur. Ge-
     İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgun- linliğimiz hayatımızın en güzel anına
     laşma Enstitüsü ve İstanbul Tekstil  dokunur. En son, yüce Rabbimize
     Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İT- ulaşmak için ebedi hayata bir kefenle
     HİB) desteğiyle yürütülen “Türkiye  uğurlanırız. O yüzden dokumak, ha-
     Dokuma Atlası Projesi” kapsamında  yata dokunmaktır.”
     yapılan etkinliğe Milli Eğitim Bakan  Yerli dokumaların markalaşması ve
     Yardımcısı Sadri Şensoy, TBB ve  ticarileşmesi gerektiğinin altını çizen
     Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş- Şahin, “Anadolu’nun irfanına, doku-
     kanı Fatma Şahin, Ticaret Bakanlığı  masına dünyanın ihtiyacı var. Dünya
     İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan  bunu bizden istiyor. İşte o yüzden ya- Şahin: “Anadolu’ya
     Ağar, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı  şama biraz dokunmak, Anadolu’nun  dokunmak irfana,
     Ahmet Öksüz ile belediye başkanları,  gönlüne dokunmak ve o asil boyasıy- erdeme, hikmete,
     akademisyenler, modacılar, ticaret ve  la boyamak için sevgiyle yola çıktık.”  akla açılan kapıya
     sanayi odası üyeleri katıldı.                       dokunmaktır.”
                       şeklinde konuştu.
     Konuşmasına Emine Erdoğan’a te- Türk dokumalarının Türk kültürü-
     şekkürlerini ileterek başlayan TBB  nün en önemli unsurlarından biri
     Başkanı Fatma Şahin, projenin yerli  olduğunu söyleyen Milli Eğitim Ba-
     tekstil firmalarının markalaşmasına  kan Yardımcısı Sadri Şensoy, proje
     ve uluslararası pazarda isimlerini du- kapsamında Türkiye’nin 81 ilindeki
     yurmasına büyük katkı sağlayacağını  yöresel dokumaların keşfedilmesi,
     dile getirdi.
                       geçmiş ve günümüzdeki durumları-
     “Anadolu’ya dokunmak medeniyetin  nın karşılaştırılarak malzeme, teknik
     beşiğine dokunmaktır” diyen Şahin  ve ham madde özellikleri açısından
     sözlerine şöyle devam etti: “Ana- detaylı analizlerinin yapılması ve her
     dolu’ya dokunmak irfana, erdeme,  bir dokümanın kimliklendirilmesi
     hikmete, akla açılan kapıya dokun- adına çalışmalar yaptıklarını söyle-
     maktır. Bunun için büyük bir gayret  di. Geleneğe sahip çıkarak geleceğe  Şensoy: “Geleneğe
     gösterdik. Aslında dokuma hayattır.  daha sağlam temeller atabilmeyi um- sahip çıkarak geleceğe
     Hayat yoldaşıdır. Kundaklanarak  duklarını ifade eden Şensoy, “Büyük  daha sağlam temeller
     dünyaya gözlerimizi açarız. Öperek  bir heyecan duyarak yürüttüğümüz  atabilmeyi umuyoruz.”
     elimize aldığımız bayrağımızın do- projenin Türk kültürünün binlerce yıl-
     kusu bize vatan sevgisini aşılar. Sec- lık hafızasına ışık tutmasını temenni
     cadeye alnımızı koyduğumuz zaman  ediyoruz.” diye konuştu.
              6
              6
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler 6
      İller&Belediyeler   6
      İller&Belediyeler
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13