Page 19 - Yeşil Şehirler
P. 19

YEŞİL ŞEHİRLER

     Bu tatlı suyun %2,49 büyük bir kıs- minin uygun bir hale geldiği, bu  şitlendirilmesi yoluyla azaltılmasına
     mı kutuplarda buzul ve çok derin je- proje için en uygun bölgenin Dala- katkı sağlanacak,
     olojik tabakalarda yeraltı suyu ola- man ilçemiz olduğu sonucuna va- - Alternatif tarım ürünü olarak üreti-
     rak bulunur ve kullanılabilirlikten  rılmış, Büyükşehir Belediyemize ait  len tropik/subtropik bitkiler ile bölge
     oldukça uzaktır. Geriye kalan ulaşı- Dalaman Atık Su Arıtma Tesisi’nin  tarımsal ürün yelpazesinin çeşitlen-
     labilir göl, dere, yakın yeraltı suyu  yanında bulunan arazimiz proje  dirilmesi ve bunun da çevreye du-
     vb. su miktarı ise yerküredeki top- arazisi olarak seçilmiştir. Projemiz- yarlı, sürdürülebilir kalkınma hedef-
     lam tatlı su potansiyelinin %0,1’ini  de amaç hem bölgemiz için alter- leri ile uyumlu bir şekilde yapılması
     oluşturmaktadır.         natif bir tarım modeli oluşturmak,  noktasında örnek olunacak,
                      hem de atık su tesisimizden çıkan
     Ülkemizde ulaşılabilir tatlı suyun  atık suyun tarımda kullanılabilecek  - Alternatif tarımsal ürünler ve su-
     %70’ini tüketen tarım, bu suyun  şekle getirilerek tarımsal sulamada  lama kaynaklarının etkin ve verim-
     %53’ünü yüzey su kaynaklarından,                  li kullanılması ile yerel ve bölgesel
     %38’ini yeraltı suyundan sağlıyor.  kullanılmasını sağlamaktır. kalkınmaya destek olunması fayda-
     Sulu tarım yapılan alanların (5,6  Öncelikle Dalaman Atık Su Arıtma  ları sağlanacaktır.
     milyon hektar) %82’si vahşi sulama  Tesisimizden çıkan atık su, gerekli
     tabir edilen salma sulama, %17’si  makine ve ekipman alınarak tarım- Projenin 1 yıl içerisinde tamamlan-
     yağmurlama sulama, %1’i de en ta- sal sulamada kullanılabilecek saf- ması planlanmaktadır. Bunun ilk
     sarruflu yöntem olan damla sulama  lığa kadar arıtılacaktır. Bunun için  aylarında sera kurulum çalışmaları,
     ile sulanıyor.          ilave arıtma sistemi kurulacak (kum  tropik bitki üretimine uygun suyun
                      filtresi, klor temas tankı vb.) ve ta- elde edilmesi için gerekli teknik teç-
     Küresel ısınma ve iklim değişikliği               hizatın kurulumu ve çalıştırılması,
     sebebiyle su kaynaklarının yetersiz- rımsal üretime uygun su analizi ya- gerekli su analizlerinin yapılması
     liği ele alındığında, bu alanda kulla- pılacaktır. Tesisimizin yan tarafında  işlemleri gerçekleştirilecektir. Daha
                      bulunan tarla vasfındaki arazimizde
     nılacak sulama suyu için alternatif  tropik bitkilerin üretimi için bir sera  sonra yapılacak dikim işlemlerinin
     kaynak arayışı önem kazanmak- kurulacak, subtropik bitkilerin üre- ardından proje tanıtımı ve eğitimle-
     tadır. İklim değişikliği sebebiyle sı-             rinin yer alacağı faaliyetlerle süreç
     caklık değerlerinde ve iklim kuşak- timi için de açık arazi hazırlığı ya- tamamlanacaktır. Projenin sürdü-
     larında değişimler gözlemlenmekte  pılacaktır.          rülebilirliğinin sağlanması amacıyla
     olduğundan tarım ürünleri açısın- Ejder Meyvesi, Avokado, Kahve  bölge ve il genelinden gönüllü ola-
     dan alternatif ürün üretimi arayışla- Ağacı, Passiflora, Pomelo, Berga- cak üreticilerimizle teorik ve pratik
     rına sebep olmaktadır.      mot, Kudret Narı, Mango, Kumkuat  eğitimler yapılacak, üretilen ürünle-
                      vb birçok tropik/subtropik bitkinin
     Tropikal iklim kuşağına geçmekte  yetiştirme denemesi yapılacak olan  rin taze olarak değerlendirilmesinin
     olan bölgemizde, sulama için al- proje arazisi aynı zamanda üretici  yanı sıra Büyükşehir Belediyemizin
     ternatif kaynakların oluşturulması,  eğitimleri için de eğitim alanı olarak  Fethiye Meyve Sebze Kurutma Te-
     tarım ürünlerinin üretilmesi, bölge               sisi de projeye dahil edilerek ku-
     çiftçilerinin bu ürünlerin yetiştiril- kullanılacaktır.     rutulmuş tropik meyve üretimi de
     mesi hususunda farkındalığının ol- Atık suyun tarımsal üretimde kul- yapılacaktır.
     ması ve katma değeri yüksek tarım  lanılması, bu kullanımın modern  “Toprağını Satma, Ürününü Sat”
 ATIK SU İLE TROPİK BAHÇE PROJESİ ürünlerinin ekonomiye kazandırıl- sulama sistemleri ile yapılması ve  sloganımızla üreticilerimize yeni ka-
                      alternatif tarımsal ürünlerin yetiş-
     ması önemlidir.
                                       zanç kapıları açmak, köyden kente
     Dalaman, Muğla ilinde iklim de- tirilmesi projemizin 3 ana kolunu  göçü önleyerek üreticimizin yerin-
                      oluşturmaktadır. Kendi alanında
     ğişikliğinin en net hissedildiği ve  örnek teşkil edecek olan projemiz  de kazanmasını sağlamak, turizm
     ılıman hava şartları dolayısıyla tro-                kenti olduğumuz kadar Muğlamız’ın
     pikal bitki üretiminin yapılabileceği  sonucunda;         bir tarım kenti de olduğunu vurgu-
     ilçemiz olup ilçede atık su arıtma  - İklim değişikliğinin olumsuz etkile- lamak amacıyla Muğla Büyükşehir
     tesisi bulunmaktadır. 2019 yılı ve- ri sebebiyle azalan su kaynaklarının  Belediyesi olarak bu ve bunun gibi
     rilerine göre Muğla genelindeki  akılcı ve ekonomik yöntemlerle çe- projeler üretmeye devam ediyoruz.
               3
     toplam 38.089.721 m  atık suyun  şitlendirilmesi ve buna uygun yön- Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Ata-
     1.250.821m ’ü Dalaman’da sarf  temlerin geliştirilmesine iyi uygula- türk’ün de dediği gibi “Milli ekono-
          3
     edilmektedir.           ma örneği olunacak,        minin temeli tarımdır.”
     Bütün bu veriler ışığında bölgemiz  - İklim değişikliğinin tarım üzerin-
     için tropik ve subtropik bitki üreti- deki olumsuz etkilerinin ürün çe-
                                              İller&Belediyeler 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24