Page 17 - Yeşil Şehirler
P. 17

YEŞİL ŞEHİRLER
     Kalkınabilmenin ilk koşulu ulaşımdır, yoldur. Yol açmadı-
     ğınız, ulaşım sağlamadığınız bölgeleri geliştiremezsiniz. Bu
     bakımdan, gelişme sağlamak için öncelikle gelişmiş bir ula-
     şım altyapısı üzerine özellikle düşmek gerekir.
     Ulaşım, şehirler için en önemli gündem konularından biri-
     sidir ve adeta organik, dinamik bir sektördür. Yani ulaşım,
     trafik içerisinde insanların yer aldığı, insanların aktör olduğu
     ve her an hareketli olduğu bir olgudur. Ulaşımın, her zaman
     ilgilenilmesi, geliştirilmesi, değişen ihtiyaçlara göre yeni yol,
     köprü, kavşak yapmak ya da yeni sinyalizasyon sistemleri
     oluşturmak gibi sürekli düzenlenmesi gerekir.
     Önemli bir sektör olan ulaşım elbette yerel yönetimler ola-
     rak bizlerin ‘olmazsa olmazı’ arasındadır. Şükürler olsun,  si için referans oluşturulması ve mevcut değiş-
     bunun önemini kavrayan ve bu kapsamda sürekli gelişim   ken mesaj işaretleri altyapısı ile ortalama hız ve
     kaydederek ulaşım projelerini oluşturuyor, ihtiyaçlara yö- yoğunluk bilgilerinin sürücülerle paylaşılması
     nelik çalışmaları, ihtiyaçları öngörerek, hızla başlatıyor ve  amaçlanmaktadır.
     sürdürüyoruz. Akıllı ulaşımdan, ihtiyaç olan yerlerde yeni
     yol, köprü, kavşak, alt geçit çalışmaları yapmaya, bisiklet,  Bu amaçlar çerçevesinde proje kapsamında
     raylı sistem gibi alternatif ulaşım yöntemlerini geliştirmekten  ana hedef ise trafiğin daha akışkan hale geti-
     hava yolu ulaşımı noktasında iyileştirmelere kadar pek çok  rilmesi sonucunda yakıt tüketiminin azaltılma-
     başlıkta hizmet etmeye çalışıyoruz.            sı ve karayolu trafiği kaynaklı karbon emisyon
                                  oranlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.
     Bu kadim şehrin gelişen teknolojiyi kullanarak en iyi şekilde
     yönetilmesi için gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi  Proje sonucunda mevcut trafik altyapısının per-
     olarak Kayseri’ye dair ‘150. Yılında 150 Proje’ hedefi ortaya  formansının doğru şekilde gözlemlenebilecek
     koyarak yola çıktık. Bu kapsamda ulaşım odaklı akıllı şehir- ve gelecekte yapılması planlanan altyapı ihti-
     cilik ve bilişim alanında çalışmalar yapıyoruz.      yaçların verimli ve sürdürülebilir şekilde plan-
                                  lanması sağlanacak olup kaynaklar daha etkin
     Son olarak, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Baş- şekilde yönetilecektir.
     kanlığımız tarafından hazırlanan, şehir içi ulaşımda altyapı
     projelerimizden olan ‘RFID Tabanlı Şehir İçi Trafik Model- Ulaşımda zaten konforlu olan Kayseri’mizi daha
     leme Altyapısının Oluşturulması’ Projemizden bahsetmek  da konforlu hale getirmek adına güzel çalışma-
     istiyorum.                        lar yaptık ve yapıyoruz. ‘Akıllı Şehircilik’te de
                                  örnek bir şehir olmak için çalışıyoruz. Kayseri
     Projemizde, şehir merkezinde yer alan dört ilçe içerisinde;  artık ülkemizde akıllı şehircilikle ve bilişimle
     üniversite, bölge hastanesi, organize sanayi bölgeleri gibi çe- anılmaya başlıyor. Bunu hep birlikte başarıyo-
     kim ve üretim noktaları baz alınarak proje uygulama nokta- ruz. Bizleri çok daha güzel yarınlar bekliyor.
     ları belirlenmiştir. Proje kapsamında uygulama noktalarına
     RFID okuyucu üniteleri, araç sayım için manyetik detektör  Büyükşehir Belediyesi olarak bizleri seven ve
     kartı ve algılama altyapısı, veri toplama ünitesi ve 3G mo- bizlere güvenen hemşehrilerimize layık olma
     dem altyapısı kurulacaktır. Altyapının kurulduğu noktalar- yolunda adımlar atmaya, şehrimizde yaptığımız
     dan toplanan veriler veri tabanına kaydedilecek ve merkezi  projeler ve çalışmalarla ülkemiz genelinde rol
     bir yazılım üzerinden hedeflenen analizler yapılacaktır.  model olmaya devam edeceğiz.
     Kurulan sistem üzerinden toplanan verilerin merkezi bir yö-
     netim yazılım üzerinden bütünleşik olarak değerlendirilmesi
     ile belirlenen bölgeler arasındaki araç hareketliliğinin göz-
     lemlenmesi, ölçüm noktaları arasındaki ortalama hız, seya-     Ulaşımda zaten konforlu
     hat süresi ve yoğunluk bilgilerinin tespit edilebilmesi, kent içi      olan Kayseri’mizi
     trafiğin makro simülasyonunun yapılabilmesi, kent içi trafi-      daha da konforlu hale
     ğin başlangıç ve bitiş seyahat modellemelerinin (O/D Matris)      getirmek adına güzel
     oluşturulması amaçlanıyor. Yine trafik yoğunluğunun farklı        çalışmalar yaptık ve
     zaman periyotlarına göre analiz edilmesi ve bu tespitlere
     göre alternatif trafik sirkülasyon planlarının oluşturulması,            yapıyoruz.
     yeni yatırımların olası etki ve faydalarının değerlendirilme-
                                              İller&Belediyeler 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22