Page 15 - Yeşil Şehirler
P. 15

YEŞİL ŞEHİRLER
     Biyogaz ile 2022 Yılı Hedefi 8 Milyon TL’lik     itibariyle şehrimizdeki sera gazı salımında yüzde 21
     Enerji                        azaltım hedefledik. Atıksu ve katı atık bertaraf tesis-
                                lerimizde ortaya çıkan ve sera etkisi yapan gazlar-
     Metan, biyogaz, jeotermal, hidroelektrik ve güneş başta  dan elektrik enerjisi üreterek hem doğayı koruduk,
     olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarıyla göz doldu- hem de ülke ekonomisine katkı sağladık. Geçtiği-
     ran Denizli Büyükşehir Belediyesi ülke ekonomisine büyük  miz yıl ise Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın
     katkı sağlıyor.
                                (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışma-
     Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılında faaliyetine baş- sı’nda Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Projelerimiz-
     layan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne yaklaşık 10 yıl önce  le Dünya 2’ncisi olmanın haklı gururunu yaşadık.”
     biyogazdan elektrik enerjisi üretmek için bir ünite kurdu.  Türkiye’ye Öncü Olacak Proje
     Söz konusu tesisteki evsel ve endüstriyel atıklardan elde
     ettiği biyogazdan yıllık ortalama 3 milyon 600 bin kW’lik  Enerji Kentleri Birliğinin üye belediyelere yol gös-
     elektrik enerjisi üreten Denizli Büyükşehir Belediyesi, biyo- terme, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ar-
     gaz ünitesi projesinin maliyetini buradan ürettiği elektrik  tırarak sürdüğüne dikkati çeken Başkan Zolan,
     enerjisi ile 1 yılda amorti etti. Denizli Büyükşehir Belediye- “Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı, çok büyük
     si Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Merkez Atıksu Arıt- yatırımlar yapıldı. Belediyelerimizin kendi bütçeleri
     ma Tesisi’nde günlük 12.000 metreküp biyogaz oluştuğu  ile yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yö-
     ifade edilirken, gerekli işlemlerden geçirilen gazın kurulu  nelmesi Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikala-
     gücü 527 kW/h olan jeneratörde yakılarak elektrik enerji- rına da katkı sağlayacaktır. Son olarak şehrimizde
     sine dönüştürüldüğü kaydedildi. Üretilen elektrik ile tesis  Türkiye’ye öncü olacak bir projeyi hayata geçiriyo-
     içi enerji kullanımının yaklaşık yüzde 55’nin karşılandığı,  ruz. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma
     ayrıca jeneratörde oluşan atık ısı çamurun çürütülmesi için  Kurumu (TENMAK) işbirliğinde, kurulu gücü 2,3
     gerekli olan sıcaklığın sağlanması ve tesis içi binaların ısı- MW olacak hidroelektrik santrali kurulması için
     tılması işlemlerinde de değerlendirildiği belirtildi. Biyogazı  protokol imzaladık. Akbaş Barajı’ndan kent merke-
     alınan çamurun ise 2. kademe anaerobik çamur çürütücü- zimize giden içme suyu ishale hatlarında meydana
     lere gönderildiği, yeterli bekleme süresi sonunda ise susuz- gelen basınç farklıklarından elektrik enerjisi üretile-
     laştırılarak depolama alanına gönderildiği açıklandı.  cek. Dünyadaki en son ve en yeni teknoloji kullanı-
                                lacak projenin ilki Denizli’mizde yapılacak. Yapay
     Yerli ve Milli Enerji                 zeka ile çalışacak konteyner tipi modüler bir yapı
     Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Enerji Kentleri Birliği  kurulacak. Proje ile yerli ve yeni enerji kaynakları-
     Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarının  nın artırılmasına ciddi bir katkı sağlanacak.” ifade-
     farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak, enerji üreti- lerini kullandı.
     minde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimli-
     liğinin artırılmasını sağlamak amacıyla birçok proje hayata
     geçirdiklerini söyledi. Son yıllarda Türkiye’nin yenilenebilir
     enerji kaynakları üzerine çok önemli hamleler yaptığını,
     yerel yönetimlerin de yerli ve milli enerji politikasına yöne-
     lik ciddi adımlar attığını vurgulayan Başkan Zolan, Denizli
     Büyükşehir Belediyesi DESKİ Merkez Atıksu Arıtma Tesi-
     si’nde kurdukları biyogaz tesisi ile 2021 yılında 4,5 milyon
     TL’lik geri kazanım sağladıklarını söyledi. 2022 yılında 8
     milyon TL’lik elektrik enerjisi geri kazanımı hedeflediklerini
     kaydeden Başkan Osman Zolan, bugüne kadar biyogaz-
     dan yıllık ortalama 3 milyon 600 bin kW’lik elektrik enerjisi
     ürettiklerini kaydetti.
     Dünya 2’ncisi Denizli Büyükşehir Belediyesi
     Güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektirik ve biyogaz gibi ye-
     nilenebilir enerji kaynakları ile enerjide dışa bağımlı Türki-
     ye ekonomisine büyük katkılar sağlandığını, fosil yakıtlar
     yerine kullanılan yenilenebilir enerji ile aynı zamanda iklim
     değişikliğinin de önlendiğini vurgulayan Başkan Osman
     Zolan, şunları kaydetti: “Türkiye’de İklim Değişikliği Eylem
     Planını hazırlayan 3. Büyükşehir Belediyesiyiz ve 2030 yılı
                                              İller&Belediyeler 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20