Page 12 - Yeşil Şehirler
P. 12

HABER


     Pendik Belediyesi Yunus Emre Kül- Engelli vatandaşların hayatın her
     tür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleş- alanına tam erişimi sağlandığında,
     tirilen ödül törenine; Cumhurbaş- engellilik halinin hafifleyeceğini
     kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi  kaydeden Emine Erdoğan, “2030
     Emine Erdoğan, TBB ve Gaziantep  için hedefimiz engelsiz bir Türkiye.
     Büyükşehir Belediye Başkanı Fat- 2002’den bu yana hükümetimiz,
     ma Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler  engelli vatandaşlarımızla ilgili çok
     Bakanı Derya Yanık ile birçok il ve  önemli çalışmalar yürütüyor. Sağ-
     ilçenin belediye başkanları katıldı. lık hizmetlerinden, istihdama kadar
                      devrim niteliğinde sayısız iş yapıldı.
     Törendeki konuşmasında, erişile- On binlerce engelli vatandaşımız
     bilirliğin engelli bireylerin en temel  bugün devlet memuru olarak çalı-
     hakkı olduğunu belirten Emine Er- şıyor, özel sektörde iş buluyor. Re-
     doğan, “Erişilebilirlik meselesi, hem  habilitasyon merkezlerimizin sayısı
     hizmet alanlarında, hem de fiziksel  gün geçtikçe artıyor.” şeklinde ko-
     mekânlarda çok boyutlu olarak kar- nuştu.                 Şahin: “Engel elde,
     şımıza çıkıyor. Mesela, bir web sitesi  Konuşmasına Emine Erdoğan’a  ayakta, gözde, kulakta
     için gerçekten kullanışlı dememiz  dezavantajlı gruplara yönelik pro- değil; yaşarmayan
     için erişilebilirlik standartlarına uy- jelere verdiği desteklerden dola- gözde, nasırlaşmış
     gun olması gerekir. Kaldırımlardan,  yı teşekkür ederek başlayan TBB      kalptedir.”
     park yerlerine, alışveriş merkezle- Başkanı Fatma Şahin, “Saygıdeğer
     rinden eğlence yerlerine kadar, tüm  Cumhurbaşkanımızla ‘kimsesizlerin
     fiziksel mekânlar, tüm engel grup- kimi, sessiz yığınların sesi olacağız’
     ları düşünülerek tasarlanmalıdır.  diyerek yola çıktık. ‘Halka hizmet
     Engelli bireylerin istedikleri zaman,  Hakka hizmet’ anlayışıyla yola çık-
     özel ya da kamuya ait, her fiziksel  tık. ‘Yaratılanı yaratandan ötürü se-
     mekâna rahat ve özgürce ulaşmala- veriz’ anlayışıyla yola çıktık. ‘Önce
     rı gerekir.” diye konuştu.    insan’ dedik, ‘İnsanı yaşat ki Dev-

              10
              10
              10
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler 10
      İller&Belediyeler

      İller&Belediyeler
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17