Page 9 - Okul Güvenliği
P. 9

OKUL GÜVENLİĞİ
     Türkiye, milletinden aldığı güçle  Öğrencilerimizin eğitim programla- tejilerimizin odağında ise çocuğun
     yükselen, sivil ve demokratik değer- rıyla donanımlarını artırmayı hedef- üstün yararını korumak yer alıyor.
     lerden beslenen dinamik bir ülkedir.  lediğimiz gibi eğitim süreçlerindeki Dezavantajlı çocuklar başta olmak
     Milletimizin bu özelliği kriz anların- korunma ve desteklenme ihtiyaçla- üzere ülkemizdeki bütün çocukların
     daki çözüm geliştirme becerilerin- rını da ihmal etmiyoruz. Çocukların eşit fırsatlara erişimlerini ve onların
     den rahatlıkla okunabilir. Bir yan- Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine potansiyellerini artırmayı hedefliyo-
     dan vatan söz konusu olduğunda,  İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ruz.
     müdafaaya en önde koşacak kadar  ve Tedbirlerin Artırılmasına Yöne- Bütün sosyal hizmetlerimizde oldu-
     cesurdur, diğer yandan İHA/SİHA  lik İş Birliği Protokolü bu alanda  ğu gibi eğitim alanında sunduğu-
     yapacak kadar yaratıcı düşünme  önemsediğimiz çalışmalarımızdan  muz hizmetleri de hak temelli sosyal
     kabiliyetine sahiptir. Başka bir açı- biri. Bu protokolü Aile ve Sosyal  politikalarla yürütüyoruz. BM Ço-
     dan göçmen olarak gittiği Avrupa  Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Ba- cuk Hakları Sözleşmesine taraf olan
     ülkelerinde girişimcilik becerileriy- kanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve  ülkemiz, çocukların eğitim, sağlık,
     le öne çıkacak, işletmeler kuracak  Türkiye Belediyeler Birliği ile im-
     kadar vizyonerdir. Benzer şekilde,  zaladık. Hedefimiz, belirlediğimiz
     Türkiye Cumhuriyeti küresel pande- vizyonda önce 2023 sonra 2053 ve
     mi döneminde birçok ülkeye medi- akabinde 2071’e ulaşarak halkımıza
     kal malzeme ulaştırması ve başarılı  müreffeh bir toplum içinde, onurlu
     aşı çalışmaları ile öne çıkmıştır. Pek  bir yaşam sunmaktır.
     çok alanda insanlığa faydalı eserler  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
     sunmaya hazır olan potansiyelimiz,  olarak, sosyal hizmet haritamızın
     önemli açılımlara imza atarak ufuk  odağında aileler yer alıyor. Elbette
     açan bir misyon üstlenmiştir. Tarih  ki bu bakış açımız, milletimizi bü-
     boyunca cihan imparatorluklarına  yük bir aile olarak kabul etmekten
     ev sahipliği yapmış olan bu milletin  de kaynaklanıyor. Her ailede ol-
     evlatlarına nitelikli eğitim sunmak,  duğu gibi bizim geniş ailemizde de       Sayın
     bizim için en önemli sorumluluk  çocukların ve gençlerin iyi yetişmesi
     alanlarından biridir.       büyük önem arz ediyor.        Cumhurbaşkanımızın
     Ülkemiz, sosyal bir hukuk devletidir.  Sayın Cumhurbaşkanımızın da    da önemle işaret
     Bu anlamda sosyal politikalarımızı  önemle işaret ettiği gibi, ülke ola- ettiği gibi, ülke olarak
     öncelikle hak temelli bir anlayış- rak bizim en kıymetli sermayemiz  bizim en kıymetli
     la belirlemekteyiz. Eskinin hizme- nitelikli insan gücümüzdür. Çocuk- sermayemiz nitelikli
     ti sunmak için talep ve hatta ısrar  larımız bizim geleceğe yönelik en  insan gücümüzdür.
     bekleyen yapısından arz odaklı bir  kıymetli varlıklarımızdır.      Çocuklarımız bizim
     organizasyon şemasına geçmek
     Türkiye’nin sosyal devrimlerinden  Her birinin iyi bir eğitim alması,  geleceğe yönelik en
     en önemlisi olmuştur.       sağlıklı bir sosyal çevrede büyüme- kıymetli varlıklarımızdır.
                      si, sorumluluk sahibi yetişkinler ola-
     Bunun yanında sosyal devletin en  rak topluma katılmaları için elimiz-
     önemli hizmet alanlarından bir  den geleni yapmakla yükümlüyüz.
     diğeri, hiç şüphesiz eğitimdir Biz
     çocukların üstün yararı ilkesi gere- Bugün 8 milyar olduğu tahmin edi-
     ğince her türlü eğitim programları- len dünya nüfusunun 2,2 milyarının
     mızla gençlerimizin kendine yeten,  çocuk olduğu biliniyor. Türkiye’de
     manevi ve kültürel değerleri benim- ise 84 milyonu aşkın nüfusun ne-
     semiş ve üretken bireyler olmaları- redeyse 23 milyonu 18 yaş altın-
     nı hedefliyoruz. Ana sınıflarından  da yani hukuken çocuk. Bizler de
     yükseköğretim kurumlarına kadar  nüfusumuzun önemli bir kısmını
     bütün aşamalarda çocuklarımızın  oluşturan çocuklarımıza özel sos-
     iyi yetişmesi için bütünlüklü bir eği- yal hizmet politikaları geliştiriyoruz.
     tim sisteminin içinden geçiriyoruz. Çocuklarla ilgili sosyal hizmet stra-

                                              İller&Belediyeler 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14