Page 7 - Okul Güvenliği
P. 7

HABER

     Soylu: “Türkiye büyüdükçe     mayı devlet kapasitesinin en önemli  92’dir. Benzer şekilde ortaöğre-
     talepler de büyüyor.”       görevi olarak nitelendiren bir an- timde, yükseköğretimde ve tüm
                      layışı Sayın Cumhurbaşkanımız  alanlarda gerçekten bu memleketin
     Okulların güvenliğini sağlamaya Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde  evlatları, bulundukları yerde kaliteli
     yönelik yapılan çalışmalara deği- bu ülkede yönetmeye çalışıyoruz.”  eğitime erişmeyle ilgili her türlü im-
     nen Bakan Soylu, “Meselenin bir şeklinde konuştu.       kâna sahip olmuşlardır.”
     tarafına değil 360 derecesine bak-
     maya yönelik bir adımın atılması  Özer: “Eğitim bir ülke için  Yanık: “Yaptığımız her
     bizim temel ihtiyaçlarımızdan bi- milli güvenlik meselesidir.” işte çocuğun üstün
     risi haline geldi. Türkiye büyüyor. Törende konuşan Bakan Özer, bir  yararını gözeterek hizmet
     Türkiye’nin ihtiyaçları da büyüyor. ülkenin en kalıcı ve sürdürülebilir  üretiyoruz.”
     Türkiye büyüdükçe talepler de bü- sermayesinin beşeri sermaye ol- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
     yüyor. Sorun alanları çeşitleniyor. duğunu belirterek bu sermayeyi  ğının çocuklara yönelik çalışmala-
     Onun için sürekli izleyen, sürekli ta- nitelikli hale getirmede kullanılan  rından bahseden Bakan Yanık ise
     kip eden, sorunların peşinden gelen en önemli enstrümanın eğitim ol- çocukların insanlığın bir emaneti
     değil önleyici tedbirler alan, onları duğunun altını çizdi. Eğitimin bir  olduğunu kaydederek şu ifadele-
     önceleyen ve onlarla ilgili adım at- ülke için milli güvenlik meselesi ol- re yer verdi: “Tek bir ölçümüz var;
                      duğunu aktaran Özer konuşmasına  çocuğun üstün yararını korumak.
                      şöyle devam etti: “Sayın Cumhur- Bütün çalışmalarımızda, yaptığı-
                      başkanımızın liderliğinde bu beşeri  mız her işte çocuğun üstün yararını
      Törende konuşan Bakan      sermayenin eğitimden maksimum  gözeterek hizmet üretiyoruz. Çalış-
                      yararlanması için gerçekten deva-
      Özer, bir ülkenin en       sa yatırım yapıldı. Okul öncesinden  tığımız her dezavantajlı grupta mer-
      kalıcı ve sürdürülebilir     ortaöğretime, ortaöğretimden yük- keze aldığımız bir başka bakış açısı
                                       ise aile odaklı olması. Ailenin en
      sermayesinin beşeri       seköğretime kadar her alanda tüm  kıymetli üyeleri olan çocuklarımıza
      sermaye olduğunu         illerimizde, ilçelerimizde çok kap- sağlıklı, huzurlu, güvenli bir yaşam
      belirterek bu sermayeyi     samlı seferberlikler yapıldı. Cumhu- alanı sunmak için çalışıyoruz.”
                      riyet tarihinde tanıklık etmediğimiz
      nitelikli hale getirmede     bir yatırıma tanıklık ettik hep birlik- 12 Eylül’de okulların açılmasıyla
      kullanılan en önemli       te ve kısa sürede bunun sonuçlarını  birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından,
      enstrümanın eğitim        da gördük. Okullaşma oranlarımız- imzalanan protokol kapsamında
      olduğunun altını çizdi.     dan gördük. Okul öncesi eğitimde  yeni eğitim öğretim yılında alınacak
                      2000’li yıllarda 5 yaştaki okullaşma  asayiş/trafik tedbirlerini içeren ge-
                      oranı yüzde 11’di. Bugün yüzde  nelge 81 il valiliğine gönderildi.                                              İller&Belediyeler 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12