Page 6 - Okul Güvenliği
P. 6

HABER


              ÇOCUKLAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ


       Türkiye Belediyeler Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler
        Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından Çocukların Eğitim Süreçlerinin
       Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına
              Yönelik İş Birliği Protokolü 20 Haziran’da imzalandı.     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ör- Şahin: “Bu büyük devletin  ve spor şehri olduğunu söyledi. 18
     gün eğitim kurumları ve açık öğ- imkânlarını kullandığınız  yaş altına yönelik bir model geliştir-
     retim okullarında öğrenim gören  zaman çözemeyeceğimiz     diklerini aktaran Şahin, “Medeniyet
     öğrenciler ile eğitime erişim sağla- hiçbir sorun yok.”    kodlarımıza dönüyoruz. Teknoloji-
     yamamış çocukların eğitim süreç-                 yi kullanıyoruz. Hiçbir anne Aylan
     lerinin güvenliğine ilişkin usul ve Pandemi sürecinde belediyelerin  Bebeklerin ölmesine fırsat veremez.
     esasları belirleyen protokole TBB eğitimi aksatmamaya yönelik çalış- Hiçbir anne çocuğunun uyuşturucu
     ve Gaziantep Büyükşehir Belediye malarını hatırlatan Başkan Şahin,  kullanmasına izin veremez. Bizim
     Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Gaziantep’te hayata geçirilen gü- medeniyet kodlarımızın bize tali-
     Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sos- venli okul çalışmalarını anlattı. Ga- matını uygulayın. Bu büyük devle-
     yal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ziantep’in gençlere yönelik meslek  tin imkânlarını kullandığınız zaman
     İçişleri Bakanı Süleyman Soylu edindirme çalışmalarına da deği- çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok.”
     imza koydu.           nen Şahin, Gaziantep’in bilim şehri  ifadelerini kullandı.      İller&Belediyeler 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11