Page 10 - Okul Güvenliği
P. 10

OKUL GÜVENLİĞİ

      Bakanlık olarak ayrıca
      çocuklarımızın eğitim
      süreçlerini maddi
      katkılarla da takviye
      ediyoruz. Şartlı Eğitim
      Yardımı ile sosyal
      güvencesi olmayan
      ve ihtiyaç sahibi olan
      ailelere, çocukların
      örgün eğitime devam
      etmeleri ve okulun açık     yaşama, barınma, cinsel ya da psi- mı akademisyenler tarafından farklı
      olduğu aylarda bir ay      kolojik istismara karşı korunma gibi  boyutlarıyla değerlendirilmektedir.
      içerisinde 4 günden       haklarını garanti etmektedir.   Dönmez (2001) güvenli okul tanı-
      fazla devamsızlık        Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28.  mını, sadece öğrencilerin değil, öğ-
                                       retmenlerin ve diğer personellerin
      yapmamaları şartıyla       maddesi çocukların eğitim hakkının  de kendilerini fiziksel, psikolojik ve
                      fırsat eşitliği temelinde gerçekleş-
      maddi destek sunuyoruz.     mesi gerektiğini vurgulamaktadır.  duygusal açıdan güvenli hissettikle-
                      Bu bağlamda sözleşmeye katılan  ri ortamlar olarak değerlendirmiş-
                      devletler, çocuklara ücretsiz zorunlu  tir. Demircioğlu, vd. (2020) güvenli
                      eğitimi sağlamayı, orta ve yüksek  okulu korku, şiddet, kaygı, baskı,
                      öğretimi genel ve mesleki olmak  ötekileştirme, aşağılama, taciz, okul
                      üzere çeşitli biçimlerde örgütleye- içi ve okul dışı saldırılar, doğal afet
                      rek tüm çocuklara açık bulundur- riski, iletişimsizlik, ihmal, istismar ve
                      mayı taahhüt ederler. Ayrıca eğitim  bağımlılık gibi problemlerin yaşan-
                      ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve  madığı yerler olarak tanımlamıştır.
                      rehberliği bütün çocuklara ulaştır- Okul güvenliğini sadece okul içinde
                      mak, okul disiplinini çocuğun onur  yaşanan güvenlik sorunlarıyla sınır-
                      ve saygınlığı ile bağdaşır biçimde  lamayan, öğrenci, öğretmen ya da
                      düzenlemek ve okul terk oranlarını  yardımcı hizmet personelinin okula
                      azaltmak gibi konularda da sorum- gitmek için evinden çıktığı andan
                      luluk üstlenirler.        başlayarak tekrar evine dönünce-
                      Devletlerin eğitim sorumlulukları  ye kadar tüm süreci güvenli okul
                      günümüzde eğitim süreçlerinin gü- kavramına dâhil eden çalışmalar
                      venliğini sağlamak şeklinde genişle- da bulunmaktadır (Memduhoğlu &
                      miştir. Özellikle güvenli okul kavra- Taşdan, 2008).      İller&Belediyeler 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15