Page 8 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 8

HABER        TBB HUKUK KOMİSYONU TOPLANTISI
              Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk Komisyonu Toplantısı,
                  24-25 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirildi.


     TBB Hukuk İşleri Müdürü Av. Zeliha Mercimek’in modera-
     törlüğünde iki gün devam eden toplantı, büyükşehir beledi-
     yelerinin birinci hukuk müşavirleri ve avukatlarının katılımı
     ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Özcan Yıldırım,
     Sayıştay Uzman Denetçisi Zekeriya Aydın ve Kamu Denetçisi
     Av. Fatma Benli Yalçın’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
     Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumunun ve Kişisel Verileri
     Koruma Kurulunun belediyeleri ilgilendiren kararları, karar-
     ların uygulanması, kamu zararlarının tespiti ile tahsilinde ya-
     şanan sorunlar ele alındı.

     Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım yaptığı açılış konuşmasın-
     da kurumlar arası iş birlikleri ve TBB’nin komisyon çalışma-
     larına verdiği önemden bahsederek bu toplantılar sonucunda
     elde edilen çıktıların, sorun alanlarının tespiti ve çözüm öne-
     rilerinin hazırlanmasında yol gösterici olduğunu belirtti. rumun belediyelerden beklentileri, belediyelerle
     Ardından söz alan Sayıştay Uzman Denetçisi Zekeriya Aydın,  ilgili verilmiş kararlar ve ilgili mevzuat hakkında
     Sayıştay’ın kamu zararlarının tespiti ve tahsiline yönelik bilgi  bilgi aktarımında bulundu.
     vererek katılımcıların konu ile ilgili sorularını cevaplandırdı. Karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunulan Hu-
     Kamu Denetçisi Av. Fatma Benli Yalçın ise konuşmasında  kuk Komisyonu Toplantısı ikinci gün oturumuyla
     Komisyon üyelerine Kamu Denetçiliği Kurumunun yapısı, ku- sona erdi.
              6
              6
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler   6
      İller&Belediyeler
      İller&Belediyeler 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13