Page 7 - Belediye Başkanlarının Mali ve Sosyal Hakları
P. 7

HABER    yeşil dönüşüm sürecini ve ya- büyük ekonomisi olmak için
    sal düzenlemeleri hatırlatarak,  yeşil kalkınma için ‘biz de va-
    “80’li yıllarda bir genç bakı- rız’ diyoruz.” dedi.
    şıyla, sizin bakışınızla dünya- “Büyükşehirlerde Yeşil
    ya bakıyorduk. Çok konuştuk  Dönüşüm” Ele Alındı
    ama konuştuğumuzu eyleme
    geçiremedik. 90’lı yıllarda bir  10 ayrı salon ve meydanda
    mühendis olarak yüksek biyo- 321 konuşmacının yer aldı-
    lojik arıtmaya geçemezsek ba- ğı Zirve’de “Büyükşehirlerde
    lıkları öldüreceğimizi, ağaçları  Yeşil Dönüşüm” başlıklı otu-
    kurutacağımızı; çiçeği böceği  rumda ise belediye başkanları,
    koruyamazsak bebeklerimizi  kentlerdeki iklim değişikliği ça-
    koruyamayacağımızı gördük.  lışmalarını değerlendirdi.
    Su aktı biz baktık. Rüzgâr esti  Yerel yönetimler için de önemli
    biz baktık. Güneş bizdeydi tek- olan iklim değişikliği konusu- Şahin: “Bugün bu girişimci
    noloji Almanya’daydı. O gün  nun ele alındığı, “Büyükşehir- ruhumuz olmasaydı çok
    o kanunlar olmasa, bugün  lerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı  daha zor bir döneme tanıklık
    bu çatı kuruluşlar olmasaydı,  oturumda TBB Başkanı Fatma  yapacaktık.”
    bugün bu girişimci ruhumuz  Şahin, Ankara Büyükşehir Be-
    olmasaydı çok daha zor bir  lediye Başkanı Mansur Yavaş,
    döneme tanıklık yapacaktık.”  Balıkesir Büyükşehir Belediye  “İnorganik ve organik atıkları ayrıştırarak
    diye konuştu.
                   Başkanı Yücel Yılmaz, Hatay  organik olan hayvan atıklarından, sıvı güb-
    Konuşmasında TBB ve Ga-  Büyükşehir Belediye Başkanı  reden biyogaz üreten ilk belediyelerden biri
    ziantep’teki çalışmalara yer  Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Konya  olduk.” ifadesini kullandı. Hava kirliliğini
    veren Başkan Şahin “Türki- Büyükşehir Belediye Başkanı  daha da azaltmak için kömür yerine doğal
    ye Belediyeler Birliği olarak  Uğur İbrahim Altay konuşma- gaz kullanmayı teşvik ettiklerini aktaran Şa-
    Sayın  Cumhurbaşkanımızın  cı olarak yer alırken oturu- hin, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için
    Yerel Yönetimler Manifesto- mun moderatörlüğünü Zirve  iklim kanununun çıkarılması gerektiğini vur-
    su’na koyduğu akıllı şehirler,  Koordinatörü aynı zamanda  guladı. Ekolojik kentin altyapısını oluşturmak
    sağlıklı şehirler, yeşil şehirler,  Ankara Ticaret Odası Başkan  istediklerini bildiren Şahin, “Bütün belediye
    marka şehirler, kadim şehirler,  Yardımcısı ve Ankara Kent  başkanlarımızla birlikte mevcut ulaşımı çevre
    benzersiz şehirleri çalışmak  Konseyi Başkanı Halil İbrahim  dostu ulaşıma döndürmeye çalışıyoruz. Av-
    için büyük bir gayret göster- Yılmaz üstlendi.     rupa’da bisiklet bir ulaşım aracı olarak kul-
    dik. Belediye başkanlarımızla  “Büyükşehirlerde Yeşil Dö- lanılıyor. Biz istiyoruz ki bütün şehirlerimiz,
    fikir projeleri ürettik. Projelere  nüşüm” başlıklı oturumda  bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullansın.”
    mali destek verdik.”  şeklinde  söz alan TBB ve Gaziantep  diye konuştu.
    konuştu.           Büyükşehir Belediye Başka-  TBB Fuarda Stant Açtı
    İklim değişikliğiyle ilgili top- nı Fatma Şahin, Türkiye’deki  İki gün boyunca iklim değişikliği ile yeşil dö-
    yekûn mücadele edilmesi ge- bütün belediye başkanlarıyla  nüşüm konularında küresel stratejiler, üretim,
    rektiğini de kaydeden Şahin,  mevcut ulaşımı çevre dostu  ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik,
    “Biz değişeceğiz. Hep birlikte  ulaşıma döndürmeye çalıştık- eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha
    değişeceğiz.  Çocuklarımıza  larını bildirdi.       birçok alan ele alınacağı Zirve’de Türkiye
    daha güzel bir dünya bırak- Sıfır Atık Projesinin çok önemli  Belediyeler Birliği de faaliyetlerini tanıttığı bir
    mak için, gençler için, büyük  olduğunu dile getiren Şahin,  stant açtı.
    Türkiye için, dünyanın onuncu
                                                     5
                                                     5
                                             İller&Belediyeler 5
                                             İller&Belediyeler   5
                                             İller&Belediyeler
                                             İller&Belediyeler
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12