Page 9 - 2022_kasim_aralik
P. 9

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
     ve süreçlerinin merkezi olarak anlık  Şehir merkezindeki hemen hemen  herkesin kullanımına açık hale dö-
     izlenebilmesi ve yönetilmesi, saha  tüm kavşaklar Belediyemizdeki bir  nüştürmeyi anlıyoruz. Asıl önem-
     ekiplerinin anlık olarak merkezi ola- merkez tarafından anlık olarak ta- li olan ise şehri öncelikle engelli
     rak izlenebilmesi sağlanmaktadır. kip edilmekte; kavşaklarda bekle- bireylerin de çok rahat bir şekilde
                      yen araç sayılarının yoğunluğuna  kullanacakları bir yapıya kavuştur-
     Engelli Bilgi Sistemi       göre sinyalizasyon sistemi çalış- maktır.
                      maktadır. Örneğin sağdan gelen
     Engelli bilgi sistemi bölgede bulu- araçların sayısı çok ise sinyalizas- Malatya Büyükşehir Belediyesi ola-
     nan tüm engelli vatandaşların tek  yon 60 sn. içinde kırmızıdan yeşile  rak tüm yatırım ve hizmetlerimizde
     bir sistem üzerinden kişisel bilgi ve  geçerken, araç sayısı azaldığında  başta engelli bireyler olmak üzere
     adresleri ile kayıt altına alınarak  ise 30 sn. içinde kırmızıdan yeşile  tüm vatandaşlarımızı düşünerek,
     engellilere taşımacılık hizmeti sun- dönmektedir. Böylece trafikte bir  yaptığımız hizmetlerden onların da
     maktadır.             akıcılık sağlanmış olmaktadır.  en yüksek şekilde faydalanmalarını

     Sistem web ve mobil uygulama ola- Hafriyat Bilgi Sistemi      istiyoruz. Bugüne kadar gerçekleş-
                                       tirdiğimiz çalışmalarla şehrimizi eri-
     rak iki aşamalı çalışmaktadır. En-               şilebilir ve ulaşılabilir bir şehir yap-
     gelli vatandaşlar, çağrı merkezimizi  Hafriyat online bilgi sistemi ile de  ma yolunda önemli mesafeler kat
     arayarak bulundukları adres ve git- hafriyat işi yapan firmaların taşı- ettiğimizi söyleyebilirim.
     mek istedikleri adresi belirterek sis- dıkları hafriyatları Büyükşehir Be-
     tem kaydını oluşturuyorlar.    lediyesi tarafından belirlenen ve
                      kontrol edilen sahalara, kendilerine
     Bu kayda istinaden araç şoförlerin- verilen barkod ile dökmeleri temin
     de de bulunan mobil uygulamaya  edilmektedir.
     bildirim gitmekte ve sisteme kaydı
     yapılan engelli vatandaşımız şoför- Sıfır Atık Çalışmaları
     lerimiz tarafından bulundukları yer- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
     den alınıp gitmek istedikleri yere  Tayyip Erdoğan’ın muhterem Eşle-     Akıllı kavşak
     seyahat etmeleri sağlanmaktadır. ri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin      uygulamalarımız
     Bu sistem ile bölgede bulunan tüm  başlatmış olduğu sıfır atık projesi  sayesinde özellikle
     engelli vatandaşlarımızın kişisel bil- kapsamında Malatya Büyükşehir  şehir içi trafik akışının
     gileri raporları sistemde tutularak  Belediyesi olarak önemli atılımlar
     kendisine gönderilen araçların ilgili  gerçekleştirdik.         hızlı ve kesintisiz bir
     kişinin ihtiyacına göre düzenlen- Öncelikle çöplerin bulundukları   şekilde yapılması
     mekte ve her türlü hazırlıklar yapılıp  yerde anlık ayrıştırmalarını sağla- sağlanmaktadır.
     gidilmektedir.          mak için başta kamu kurum ve ku-   Örneğin sağdan gelen
                      ruluşları olmak üzere işyeri ve evle-
     Ulaşım Denetleme Sistemi                        araçların sayısı çok ise
                      re cam, plastik, kâğıt ve metal türü
     Ulaşım denetleme sistemi, ulaşım  atıkları ayrı ayrı atacakları çöp ku- sinyalizasyon 60 sn.
     hizmetleri denetleme ekiplerinin  tuları verdik. Daha sonra alınan bu  içinde kırmızıdan yeşile
     sorumluluklarında olan plakalar ve  atıkları Belediyemiz Entegre Çevre  geçerken, araç sayısı
     araçların saha içindeki denetimleri- Tesisimizde bir kez daha geri dönü- azaldığında ise 30 sn.
     ni web ve mobil uygulama sayesin- şüme tabi tutarak kullanılabilecek  içinde kırmızıdan yeşile
     de kontrol edilmesini sağlamakta ve  atıkların tekrar geri dönüşümü ya-
     bu kontrol sonucu uyarı veya ceza  pılırken kullanılmaz durumda olan  dönmektedir. Böylece
     tutanağı düzenlenmesini sağlamak- atıklar ise çöpten elektrik üretim  trafikte bir akıcılık
     tadır.              tesisine gönderilerek bertaraf edil- sağlanmış olmaktadır.
                      mektedir.
     Akıllı Kavşak Uygulamaları
                      Erişilebilir ve Ulaşılabilir
     Akıllı kavşak uygulamalarımız sa- Şehirler
     yesinde özellikle şehir içi trafik akı-
     şının hızlı ve kesintisiz bir şekilde  Burada söz konusu olan şehri; gen-
     yapılması sağlanmaktadır.     ciyle yaşlısıyla, engellileriyle, hemen
                                              İller&Belediyeler 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14