Page 8 - 2022_kasim_aralik
P. 8

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
                                         820 KWh kurulu güçle
                                           Kütahya’nın enerji
                                           ihtiyacına katkıda
                                          bulunan Şehzadeler
                                         Güneş Enerji Santrali,
                                        2022 yılında 812 bin 470
                                         KWh enerji üretti, 417
                                          ton karbon ayak izini
                                          engelledi. Şehzadeler
                                        Güneş Enerji Santrali’yle
                                        bin 50 adet fidan doğaya
                                               kazandırıldı.

     artırılması noktasında azami gayret  çalışma başlattık. Sürdürdüğümüz  Aykome Bilgi Yönetim
     gösteriyoruz. Şehrimiz merkez ve  sıkı denetimler ve teknolojik uygu- Sistemi
     ilçelerinde onbinlerce metrekare  lamalar sayesinde kayıp kaçak ora-
     yeşil alan düzenlemesinin yanısıra  nını yüzde 40’lardan yüzde 10’lar  Aykome yönetim bilgi sistemi uy-
     binlerce fidanı da toprakla buluş- seviyesinin altına indirdik.  gulaması ile alt yapı çalışmalarını
     turduk.              Sulama suyunun verimli kulla- (İçme suyu, kanalizasyon, fiberop-
                                       tik, telefon, doğalgaz, elektrik vb. )
     İmar Uygulamaları         nılması amacıyla MASKİ Genel  koordine etmekte, yönetmekte ve
                      Müdürlüğümüz tarafından ilçele- izleyebilmekteyiz.
     Yaptığımız imar planlarında şehri- rimizde kapalı su hatları yapılmış,
     mizin tarım alanlarının korunma- yağmurlama sulama sistemini teş- Böylelikle, Malatya Büyükşehir Be-
     sına özen gösterdik. Büyükşehir  vik etmek için köylülere yönelik  lediyesi sınırları içerisindeki alt yapı
     ile birlikte şehirleşme anlamında  malzeme yardımları yapılmıştır.  hizmetleri koordinasyon içerisinde
     büyük bir ivme yakalamış olmak-                 yürütülmektedir. Aykome uygula-
     la birlikte gerek merkez ve gerekse  e– Belediye Uygulamalar    ması dijital ortamda, ilçe beledi-
     ilçelerimizde tarım alanlarının ko- Malatya Büyükşehir Belediyesi ola- yeleri ve resmi kurumların (Aksa,
     runmasına yönelik karar aldık.                   Maski, Fedaş, Türk Telekom, Turk-
                      rak hizmete aldığımız e-belediye
     Alt Yapı Yatırımları       uygulamaları sayesinde vatandaş- cell, Superonline, Vodafone vb.)
                      larımız belediyemize gelmeden bu- kullanıcıları tarafından ruhsat baş-
     Malatya Büyükşehir Belediyesi  lundukları yerden bilgisayar veya  vurusu ile başlamaktadır.
     olarak şehrimizin kanalizasyon ve  cep telefonları ile Belediyemiz ile
     içmesuyu alt yapısı bakımından  ilgili ödemelerden, sicil, arsa rayiç  Bu sayede; Ruhsat başvuru işlem-
                                       lerinin internet üzerinden yapıla-
     eksik olan yerleri yapmak ve mev- değeri, inşaat maliyet bedelleri,  bilmesi, ruhsat onay ve denetim
     cut şebekeleri yenilemek adına 500  meclis kararları gibi sorgulama iş-
     milyon liranın üzerinde bir yatırım  lemlerine; randevu talep, randevu  süreçlerinin mobilize saha ekipleri
                                       tarafından kazı bölgesinden yapıla-
     gerçekleştirdik.
                      takip, UKOME kararları gibi inte- rak sistem üzerinden verilebilmesi,
     Göreve başladığımız ilk andan iti- raktif işlemlere ve her türlü sorgula- Büyükşehir ve kurumlar arasındaki
     baren içmesuyundaki kayıp ve  ma yapabilecekleri online işlemlere  koordinasyon ve iletişimin sistem
     kaçakların önlenmesine yönelik  kadar herşeyi yapabilmektedirler.  üzerinden sağlanabilmesi, kazı iş
      İller&Belediyeler 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13