Page 7 - 2022_kasim_aralik
P. 7

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
     Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği  karşı karşıya kaldığımız kuraklık ile  Buradan yaklaşık 4 Megavat elekt-
     Çerçeve Sözleşmesi’nde “iklim de- ilgili önceden tedbir almak amacıy- rik üretiyoruz.
     ğişikliği” ifadesi “doğrudan veya  la, Malatya Büyükşehir Belediyesi  Güneş enerjisinden elektrik üretimi
     dolaylı olarak insan faaliyetine at- İklim Değişikliği Eylem Planını ha- konusunda ise ilk olarak 3 mega-
     fedilen ve küresel atmosferin bileşi- zırladık. Planın hazırlık aşamasında  vatlık tesisimiz halihazırda hizmet
     mini değiştiren ve karşılaştırılabilir  tüm paydaşlarımız ile görüşerek,  vermektedir. Ayrıca, atıksu arıtma
     sürelerde gözlemlenen doğal iklim- iki ayrı çalıştay yaparak, seminer  tesisimizin yanında 1 megavatlık
     de görülen değişkenlik” şeklinde  ve konferanslar düzenleyerek tüm  GES Projemizi de hayata geçirdik.
     tanımlanmıştır.          fikirleri alarak yol haritamızı belirle-
                      dik. Ayrıca, bilimsel veriler ile ilimi- Yine 1 Megavatlık GES tesisimizi
     Küresel ısınma ise, atmosfere salı-               ise önümüzdeki günlerde hizmete
     nan başlıca gazların neden olduğu  zin sera gazı salınım oranları tespit  sunmuş olacağız.  Öte yandan 1
     düşünülen sera etkisinin sonucun- edilmiş ve sonuçta 2022 yılı sonu  Megavatlık yeni bir GES Projemiz
                      itibariyle Malatya Büyükşehir Bele-
     da, dünya üzerinde yıl boyunca                 ise yapım aşamasına getirildi.
     kara, deniz ve havada ölçülen or- diyesi İklim Değişikliği Eylem Planı
     talama sıcaklıklarda görülen artışa  hazırlanmıştır.        İlk HES tesisimizi hizmete açtık. Bu-
     verilen isimdir.         Yenilenebilir ve Akıllı Enerji  radan da yaklaşık 7500 evin elekt-
     Küresel iklim değişikliği ile son 140  Uygulamaları        rik ihtiyacını karşılayacak kapasite-
                                       de elektrik üretiyoruz.
     yılda hava sıcaklıklarındaki artış  Malatya Büyükşehir Belediyesi
     yaklaşık 1°C civarında olmuştur.  olarak, ilimizin sürdürülebilir ener- Akıllı bina mantığı ile yola çıkarak
     2040 yılına kadar Türkiye’de orta- ji merkezi olması açısından önemli  yaptığımız tüm bina ve tesislerin
     lama sıcaklık artışının 2°C olacağı  yatırımlar gerçekleştirdik.  akıllı olmasına özen göstererek,
     tahmin edilmektedir. Bu durumun                  kendi kendilerine yeten tesisler inşa
     tarım, hayvancılık gibi suya dayalı  Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre  ediyoruz.
     ekonomik faaliyetleri olumsuz yön- çevre tesisini hizmete sunduk. Bu  Yeşillendirme ve Fidan
     de etkilemesi beklenmektedir.   tesisimiz ile 3 ayrı işlemle yaklaşık
                      10 megavat elektrik üretiyoruz.  Dikim Çalışmaları
     “Akıllı Şehir” terminolojisi ile ilgili             İklim değişikliğinin en önemli et-
     de kısa bir araştırma yaptığımızda  Bölgenin ilk çöpten elektrik üretim
     karşımıza şu çıkmaktadır: Şehirle- tesisini Malatya’da hayata geçirdik.  kenlerinden biri olan yeşil alanların
     rin küresel olarak birbirine bağlı bir
     ekonomide rekabet etme ve kent
     sakinlerinin refahını sürdürülebilir
     bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı, ül-
     keleri ve şehirleri yeni teknoloji ve
     yenilikçi yaklaşımları değerlendir-
     meye yönlendirmektedir.
     Bu motivasyon, söz konusu tekno-
     loji ve yaklaşımların getirdiği kar-
     maşıklık ve değişim hızı, gelenek-
     sel çözümleri geliştiren ekosistem
     paydaşlarını zorlamakta, şehir çö-
     zümlerinin bütüncül ve sistematik
     olarak ele alınması ihtiyacını ortaya
     çıkarmaktadır.
     İklim Değişikliği Eylem
     Planı
     Büyükşehir Belediyemiz tarafından
     dünyanın en nemli sorunlarından
     biri olarak gösterilen ve özellikle
     son yıllarda ülke olarak da bizzat                                              İller&Belediyeler 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12