Page 17 - 2022_kasim_aralik
P. 17

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
     Yeşil Mutabakatı ile AB, 2050 yılına
     kadar iklim nötrlüğüne ulaşma ta-
     ahhüdünde bulunarak iklim hede-
     fini daha da artırmıştır. Bu hedef,
     Avrupa İklim Yasasının Temmuz
     2021’de kabul edilmesi ve yürürlü-
     ğe girmesiyle yasal olarak bağlayıcı
     hale gelmiştir. İklim Yasası ayrıca
     net sera gazı emisyonlarını 2030 yı-
     lına kadar 1990 seviyesine nazaran
     en az %55 oranında azaltmaya yö-
     nelik bir ara hedef belirlemektedir.

     COP27’de AB aynı zamanda, emis-
     yon ticareti sistemine ilişkin planla-
     nan reformlar üzerindeki müzakere
     sürecinin (Avrupa Birliği Komisyo-
     nu, parlamento ve konsey arasın-
     daki) tamamlanmasının ardından
     emisyon azaltım hedeflerini güncel-
     leyeceğini belirtti.  COP27, 1.5 C
     hedefini korusa da maalesef dün-
     yanın en büyük emitörlerinin fosil  net sıfıra uyumlu hale getirmeleri
     yakıtların aşamalı olarak azaltılma-
     sı taahhütlerinin yerine getirilmesi- yönünde Taraf ülkelerin teşvik edil-
     ni ya da iklim etkilerinin azaltılması  mesi için yeni bir Azaltım Çalışma
     yönünde yeni taahhütlerin ortaya  Programı’na rehberlik edecektir.
     konulmasını sağlayamadı.  Buna  İklim değişikliğinin olumsuz etkileri-
     karşın AB, başta Avrupa Yeşil Mu- nin sebep olduğu kayıp ve yıkımlar
     tabakatı ve REPowerEU girişimiyle  karşısında zor durumdaki topluluk-
     bu yolda ilerlemeye devam edecek- lara yardım amacıyla genişletilmiş   cOP 27’de Bakan
     tir.               bir donor tabanıyla dengeli yeni fi- Kurum tarafından yeni

     Bununla birlikte, daha kapsamlı bir  nansman düzenlemelerinin hayata  ulusal katkı beyanına
     azaltım hedefine ilginin zayıf olma- geçirilmesinde AB’nin köprü oluş- ilişkin yapılan açıklama
     sından dolayı Türkiye’nin de arala- turma çabaları belirleyici olmuştur.
     rında bulunduğu az sayıda ülkenin,  Tüm bunların ışığında, COP 27’de   şüphesiz güzel bir
     COP27 sırasında ya da bu süreçte  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik- haberdir. türkiye,
     kendi NDC’lerini güncellediklerini  liğ Bakanı Murat Kurum tarafından  normal şartlar altında
     belirtmek gerekir.  Avrupa Komis-                 2030’a kadar Sera Gazı
     yonu Kıdemli Başkan Yardımcısı  yeni ulusal katkı beyanına ilişkin
     Timmermans COP27’nin kapanış  yapılan açıklama şüphesiz güzel   Emisyonlarının %41
     oturumunda açık bir ifadeyle şöyle  bir haberdir. Türkiye, normal şart- gibi iddialı bir oranda
     söylemişti; “Bu Azaltım Çalışması  lar altında 2030’a kadar Sera Gazı  azaltılması hedefine
     Programı 1.5 hedefine giden yolu  Emisyonlarının %41 gibi iddialı bir    destek verdi.
     tıkamıyor ancak bu yolda gereksiz  oranda azaltılması hedefine destek
     engeller çıkararak Taraf ülkelerin  verdi. Bu da 2015 yılında sunulan
                      %21’lik INDC (Niyet Edilen Ulusal
     sorumluluklarından kaçmasına ne-
     den oluyor.” Ancak iklim değişikliği  Katkı Beyanı)’ye kıyasla ciddi bir ar-
     etkilerinin azaltılması alanında elde  tışa işaret etmektedir.
     edilen sonuçlar istenildiği kadar  Her ne kadar bazı gözlemciler ta-
     kapsamlı olmasa da Glasgow İklim  rafından “fazla iddialı” bulunsa da,
     Paktı, hedeflerini ve faaliyetlerini  Türkiye’nin yeni bir Ulusal Katkı                                              İller&Belediyeler 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22