Page 16 - 2022_kasim_aralik
P. 16

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
      Şarm El-Şeyh’te düzenlenen BM  sa da, COP27’nin her şeyden önce Küresel iklim hedefleri konusunda
      İklim Değişikliği 27. Taraflar Kon- dünyanın Paris Anlaşması’ndan Avrupa Birliği, küresel ısınmayı 1,5
      feransı’nın (COP27) sonuçlarını ve  geri adım atmayacağını doğruladı- derece ile sınırlandırma hedefini
      özellikle AB’nin bu müzakereler- ğını düşünüyorum.       erişilebilir kılmak için bir kez daha
      de oynadığı rolü değerlendirme- Şarm el-Şeyh’in gündeme getirmek  tutarlı bir kararlılık ve esneklik ser-
      den önce, nereye gittiğimize dair  istediğim ikinci başarısı ise, iklim  giledi. Zorlu bir müzakere haftasının
      beklentilerden  bazılarının  hayli  değişikliğinin, bilhassa en yoksul ül- ardından, Avrupa’nın güçlü ve ortak
      karamsar olduğu birkaç ay önce- keler üzerindeki olumsuz etkileriyle  çabaları, sıkı bir mücadele sonra-
      sine dönmek istiyorum. Rusya’nın  ilgili bir şeyler yapılması hususun- sında Paris Anlaşması hedeflerinin
      Ukrayna’ya yönelik haksız saldırısı  da, Küresel Güney tarafından uzun  canlı tutulması konusunda bir an-
      şüphesiz hepimiz üzerinde ağır bir  zamandır yapılan çağrıya bir çözüm  laşmaya varılmasına yardımcı oldu.
      baskı oluşturdu ve belki de birçoğu- bulunmuş olmasıdır. Bu açıdan, va- Konferanstaki Taraflar özellikle, kü-
      muz AB’nin hedeflerini koruyama- rılan mutabakatın gelişmiş dünya ile  resel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamanın,
      yacağını düşünüyordu. Şimdi geri- gelişmekte olan dünya arasında ik- küresel sera gazı emisyonlarında
      ye dönüp COP 27’nin sonuçlarına  lim değişikliğine uyum, özellikle de  2030 yılına kadar 2019 seviyesine
      baktığımda, tam anlamıyla tatmin  kayıp ve hasar konusunda büyüyen  nazaran en az % 43 oranında hızlı,
      olmak her zaman mümkün olma- çatışmayı hafiflettiğine inanıyorum. derin ve sürekli azaltma gerektirdiği
                                       hususunda mutabık kaldılar. Ancak
                                       bilim, gezegeni yaşanabilir bir yer
                                       olarak muhafaza etmek için çok
                                       daha fazlasının gerekli olduğu ko-
                                       nusunda net.
                                       Bu da, içinde bulunduğumuz kritik
                                       on yılda çabaların hızlandırılmasını
                                       gerektiriyor. Bu çerçevede Taraflar
                                       da, 2023’ün sonuna kadar Paris
                                       Anlaşması ısı hedefi ile uyumlu hale
                                       gelmek için Glasgow İklim Pak-
                                       tı tarafından yapılan, ulusal katkı
                                       beyanlarını (NDC’ler) güncelleme
                                       çağrısını yinelediler.   Çalışmaların
                                                       1
                                       neticelenmesinin ardından Başkan
                                       Ursula von der Leyen’in ifade ettiği
                                       üzere: “Dünyanın Paris Anlaşma-
                                       sı’ndan geri adım atmayacağını teyit
                                       eden COP27, iklim adaleti yolunda
                                       atılmış olan önemli bir adımdır. An-
                                       cak bilim, gezegeni yaşanabilir bir
                                       yer olarak muhafaza etmek için çok
                                       daha fazlasının gerekli olduğu konu-
                                       sunda nettir. Aynı derecede net olan
                                       bir başka husus ise, AB’nin Şarm El-
                                       Şeyh’te kilit bir rol oynadığı ve hem
                                       Birlik içinde hem de uluslararası ik-
                                       lim eyleminde hız kesmeyeceğidir”.
                                       1990’dan bu yana sera gazı emis-
                                       yonlarını dörtte birden fazla azal-
                                       tırken bir yandan da ekonomisini
                                       %60’ın üzerinde büyütmüş olan
                                       Avrupa Birliği, iklim eyleminde ta-
                                       nınan bir küresel liderdir. Avrupa
     1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7064

      İller&Belediyeler 14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21