Page 13 - 2022_kasim_aralik
P. 13

İYİ UYGULAMA     İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE EtKİN MücADELE

      Büyükşehir Belediyesi, Bursa ve türkiye’nin iklim krizinden en çok etkilenecek
       coğrafyalardan biri olması nedeniyle muhtemel bir krize karşı Bursa İklim
     Değişikliği İşbirliği Deklarasyonu hazırladı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi başta
      olmak üzere kentteki tüm kurum ve kuruluşlar, iklim değişikliğine karşı etkin
               mücadele sergilemek için deklarasyona imza attı.                                       ve yardımcıları, kamu kurumları,
                                       BTSO ve üniversiteler ile konunun
                                       tüm taraflarının katıldığı toplantıda
                                       konuşan Büyükşehir Belediye Baş-
                                       kanı Alinur Aktaş, iklim değişikliği-
                                       nin sadece Türkiye için değil dünya
                                       için gün geçtikçe büyüyen bir kriz
                                       haline geldiğini söyledi. Bursa’da
                                       iklim değişikliği ile başarılı müca-
                                       delenin farklı kurum ve sektörler
                                       arasındaki sıkı bir işbirliği ile müm-
                                       kün olacağını dile getiren Başkan
                                       Aktaş, “Bursa İklim Değişikliği İş-
                                       birliği Deklarasyonu ile kentimizde-
               Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı        ki tüm kurum ve kuruluşların iklim
                    Alinur AktAş              değişikliğine karşı mücadelede ka-
                                       rarlı olduklarına yönelik niyet be-
                                       yanında bulunmalarını hedefledik.
     Bursa’da iklim değişikliği ile mü- amacıyla, Büyükşehir Belediyesi  İmzalanan deklarasyon metni ile
     cadele konusunda örnek adımlar  tarafından Bursa İklim Değişikliği  Bursa’daki tüm kamu kurum ve ku-
     atan, raylı sistem hattının uzatıl- İşbirliği Deklarasyonu hazırlandı.  ruluş temsilcileri, iklim değişikliğine
     masından akıllı kavşaklara, bisik- Bursa’nın geleceğe sağlıklı şekil- karşı çözümün parçası olduklarını
     let yollarından yenilenebilir enerji  de taşınması amacıyla hazırlanan  beyan etmiş olacaklar. Mazeretimiz
     kaynaklarının kullanımına ve kente  deklarasyon, Atatürk Kongre ve  yok, bu şehir bizim. Bizler bugün
     yeni yeşil alanlar kazandırılmasına  Kültür Merkezi Hüdavendigar Sa- bu görevlerdeyiz. Dün olduğu gibi
     kadar pek çok çalışmaya imza atan  lonu’nda düzenlenen toplantı ile  yarın da başkaları bu görevlerde
     Büyükşehir Belediyesi, bu müca- kamuoyuna duyuruldu.      olacak. Ama şehir hepimizin. Nor-
     deleyi toplumun geneline yaymak                 mal şartlarda hepimiz, hayatımızı
     için düğmeye bastı. Bursa’daki tüm  “Mazeretimiz yok, bu şehir  bu şehirde tamamlayacağız. Bu ne-
     kamu kurum ve kuruluşları, sivil  bizim.”           denle, sağlıklı gelecek için herkesin
     toplum örgütleri, iş dünyası, akade-
     mik ve meslek odalarının da katılı- Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın  üzerine düşen sorumluluğu yerine
                                       getirmesi gerekiyor.” dedi.
     mıyla, etkin mücadele sergilenmesi  yanı sıra 17 ilçe belediye başkan                                              İller&Belediyeler 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18