Page 12 - 2022_kasim_aralik
P. 12

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
                                       tek olan projelerinden biri olan “Ata
                                       Tohumu” projesi, il düzeyinde gıda
                                       güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin
                                       sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu
                                       proje ile seralarda üretilen milyon-
                                       larca yerel tohum fidesi her yıl va-
                                       tandaşlarla buluşturulmaktadır.
                                       İl genelinde sürdürülebilir kalkın-
                                       ma ilkeleri doğrultusunda etkin
                                       ve entegre atık yönetim sisteminin
                                       oluşturulması amacıyla yapılan
                                       uygulamalarda iklim değişikliği
                                       ile mücadele çalışmalarına destek
                                       veren faaliyetlerden biri çöp gazı
                                       yönetimi ile ilgili uygulamalardır.
                                       Kentin katı atık yönetimi çerçeve-
                                       sinde geri dönüşüm, atık azaltımı,
                                       kompost ve metan gazı kullanımı
                                       altyapısı bulunmaktadır. Aydın Bü-
                                       yükşehir Belediyesinin çöp gazın-
                                       dan üretilen elektrik enerjisi tesisi
                                       bulunmaktadır. Aydın Büyükşehir
     Ulaşımda akıllı şehir uygulamaları  iklim dostu bir yaklaşımla yapılma- Belediyesi bünyesinde üç adet katı
     olarak sayılan ulaşımda enerjiden  sını sağlamaktadır. Araçta uzaktan  atık düzenli depolama tesisi bulun-
     tasarruf sağlamak ve yenilenebi- kumandalı ve güneş panelleri ile  maktadır. Bunlar; Merkez Katı Atık
     lir enerji kullanımını artırmak da  desteklenen elektrik motorları kul- Düzenli Depolama Sahası, Kuşa-
     Aydın Büyükşehir Belediyesinin  lanılmaktadır.          dası Katı Atık Düzenli Depolama
     gündemindedir. İl genelinde yaya- Bunun yanı sıra yenilenebilir ener- Sahası ve Didim Katı Atık Düzenli
     laştırılmış yol ile bisiklet yollarının  ji kaynaklarının kullanımının artı- Depolama Sahası’dır. Her üç de-
     uzunluğunu her geçen gün artırma- rılmasına yönelik çalışmalarımıza  polama sahasında metan gazından
     ya yönelik çalışmalar yürütmekte- devam ederek Büyükşehir Beledi- elektrik üretimi gerçekleştirilmekte-
     yiz.                                dir. Kuşadası’nda bulunan mekanik
                      yemiz bünyesinde otopark ve spor  ayrıştırma tesisi ile geri dönüştü-
     Aydın Büyükşehir Belediyesinin  kompleksimizde güneş enerjisinden  rülebilir atıklar ayrıştırılmaktadır.
     güneş enerjisinden elektrik üretimi  elektrik elde etmekteyiz. Ayrıca  Kentte organik atıklardan kompost
     uygulamalarına, yaratıcı bir farkın- enerji verimliliğine yönelik önem  üretimi ve biyogaz üretimi için araş-
     dalık projesi olarak tamamen güneş  vermekte ve bu kapsamda da çalış- tırmalar devam etmektedir.
     enerjisi ile çalışan elektrikli deniz  malar yürütmekteyiz.  Aydın Büyükşehir Belediyesinin
     temizlik aracı verilebilir. Kullanım- Aydın Büyükşehir Belediyesi ayrıca  Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su
     da olan deniz temizlik aracındaki  Temmuz 2019’da kent meydanına  Arıtma Tesisleri tam kapasite çalış-
     fan motorunun, denize uyumlu  akıllı telefonlar için enerjisini gü- makta olup, temiz su sağlayan ve
     olacak şekilde dönüştürülmesi ve  neşten sağlayan bir şarj istasyonu  kötü koku oluşmasını engelleyen
     elektronik aksamının üretilmesi Bü- kurmuştur. Vatandaşların ücretsiz  bu tesislerde modern teknolojik do-
     yükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire  olarak kullandığı bu hizmet aynı  nanımlar kullanılarak yüksek verim
     Başkanlığı ekiplerince yapılmıştır.  zamanda yenilenebilir enerji kay- elde edilmektedir.
     Güneş enerji panelleri ile enerji  naklarının iklim değişikliği ile mü-
     üreten bir sisteme sahip olan deniz  cadelede kullanılması açısından far- Ayrıca Aydın Büyükşehir Beledi-
     temizlik aracı; taşınabilir, hızlı ve  kındalık oluşturan bir uygulamadır.  yesi olarak yerel paydaşlara ve va-
     kolay yönetilebilir olması nedeniy-               tandaşlara yönelik olarak doğanın
     le bir yandan geniş kullanım alanı  Aydın Büyükşehir Belediyesinin ta- korunması ve çevre kirliliğinin ön-
     yaratmakta öte yandan temizlik fa- rımsal kalkınmaya öncülük eden ve  lenmesi için çeşitli farkındalık ey-
     aliyetlerinin fosil yakıt kullanmadan  sektörün iklime dayanıklılığına des- lemleri de yapılmaktadır.      İller&Belediyeler 10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17