Page 11 - 2022_kasim_aralik
P. 11

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
     İklim değişikliği ile mücadeleye yö- uygulamalarının (hava kirliliğini ön- Aydın’da iklim değişikliğiyle müca-
     nelik uyum ve azaltım eylemlerine  leme, tarımda sürdürülebilirlik, yeşil  dele kapsamında yenilenebilir ener-
     aynı ağırlıkta yer verilerek, iklim de- alanların artırılması gibi) yanı sıra  ji kaynaklarına ilişkin yatırımlar ve
     ğişikliğinin yıkıcı etkilerine duyarlı  Paris Anlaşması’nın yerel yönetim- yenilikçi proje uygulamaları da gi-
     bir yönetim modelinin hayata geçir- leri ilgilendiren hükümlerini hayata  derek artmaktadır.
     mesi hedeflenmektedir.      geçirmek üzere yeni faaliyetleri de  Bunların yanı sıra yerel düzeyde
                      gündemde tutmaktadır.
     Belediyenin üst politika doküman-                  iklim değişikliğiyle mücadele çalış-
     larında Aydın’da iklim değişikliği ile  Aydın Büyükşehir Belediyesi Strate- maları çerçevesinde öncelikli ola-
     mücadele konularına yer verilmek- jik Planı’nda, yenilenebilir ve alter- rak mevcut altyapı sistemleri iklim
     te, Aydın Büyükşehir Belediyesi  natif enerji kaynaklarının üretiminin  değişikliğinin neden olduğu aşırı
     Stratejik Planı’nda (2020-2024) çe- artırılması ve çeşitlendirilmesi, eko- ve sık görülen hava olaylarına karşı
     şitli sektörel alanlarda buna yönelik  sistem dengesini korumaya yönelik  yeniden planlanmakta ve güçlendi-
     hizmetlere dair hedefler yer almak- çevre kirliliğinin azaltılarak yeşil  rilmektedir. Ayrıca Aydın ilini sos-
     tadır. İklim değişikliğiyle mücadele  alanların artırılması ve afet riskleri- yoekonomik açıdan besleyen sek-
     faaliyetleri ise bütünsel olarak ele  ne ilişkin etüt çalışmalarının Aydın  törlerde yenilenebilir ve temiz enerji
     alınmakta, Çevre Koruma ve Kont- Büyükşehir İtfaiyesi Dairesi Baş- kullanılması yönündeki uygulama-
     rol Dairesi Başkanlığı ile İklim De- kanlığı ve AFAD İl Müdürlüğü ile  ların çoğaltılabilmesi için paydaşlar
     ğişikliği Daire Başkanlığı tarafından  koordineli şekilde yapılması iklim  da teşvik edilmektedir.
     da koordine edilmektedir.     değişikliği ile mücadele konusunda- Ulaşım Dairesi Başkanlığı tara-
                      ki hedefler olarak belirlenmiştir.
     Aynı zamanda Aydın Büyükşe-                   fından iklim dostu uygulamalara
     hir Belediyesi, 5 Aralık 2019 günü  Planlanan bu uygulamalar sadece  yönelik faaliyetler sürdürülmekte;
     kamuoyuyla paylaşılan “İklim İçin  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi  bu bağlamda hızlı, erişilebilir, gü-
     Biz Varız Deklarasyonu”nun da  ve İklim Değişikliği Dairesi Başkan- venli, konforlu ve çağın gerekleriyle
     imzacılarındandır. Altısı büyükşe- lığı ile değil belediyenin ilgili birim- uyumlu ekonomik ulaşım hizmetle-
     hir belediyesi olmak üzere 24 be- leriyle (Park ve Bahçeler Dairesi,  rini sağlamak amacıyla ulaşım alt-
     lediyenin girişimiyle hazırlanan bu  Ulaşım Dairesi, Tarımsal Hizmetler  yapısı güçlendirilmektedir.
     deklarasyonun öncelikli taahhütleri  Dairesi, Deprem Risk Yönetimi, De-
     bulunmaktadır. Bu deklarasyon ile  nizcilik Hizmetleri Dairesi Başkan-
     belediye başkanları bilimsel veriler  lığı ve Kentsel İyileştirme Dairesi)
     ışığında ve uluslararası standartlara  işbirliği halinde sürdürülmektedir.
     uygun veri toplama yöntemleri kul- Son yıllarda artan sanayi, enerji, tu-
     lanarak ilde faaliyet gösteren çeşitli  rizm ve kentleşme yatırımları ildeki
     sektörlerden kaynaklanan karbon  nitelikli ve verimli tarım toprakla- Belediyenin üst politika
     emisyonlarını azaltmak ve iklim kri- rını tehdit edecek boyuta gelmiş-  dokümanlarında
     zine karşı uyum politikalarını haya- tir. 2020-2024 Stratejik Planı’yla,  Aydın’da iklim
     ta geçirmek konusunda iradelerini  Aydın’ın ve aynı zamanda ülkenin  değişikliği ile mücadele
     ortaya koymuşlardır.       kalkınmasında kilit rol oynayaca-
                      ğı kabul edilen tarım sektörünün     konularına yer
     Deklarasyonla belirtilen, büyükşe-                     verilmekte, Aydın
     hir belediyesi başkanları için önem- önündeki bu önemli tehdidin kaldı-
     li iradelerden biri de kentlerinde  rılması hedeflenmektedir.   Büyükşehir Belediyesi
     yaşanacak iklim afetlerine karşı  İklim değişikliğinin yaratacağı tah- Stratejik Planı’nda
     kırılgan olan toplum kesimlerinin  ribata yönelik sadece yerel yönetim  (2020-2024) çeşitli
     sorunlarını öncelikle olarak ele al- olarak faaliyet yürütmemekte, ulu- sektörel alanlarda buna
     maktır. Bu çerçevede “İklim İçin  sal ve uluslararası kurum ve kuru-
     Biz Varız Deklarasyonu”nun imza- luşlarla da çalışmalar yürütmekte- yönelik hizmetlere dair
     lanmasını takiben iklim eylem planı  yiz. İklim değişikliğiyle mücadelede  hedefler yer almaktadır.
     hazırlıklarına başlanmıştır. Aydın  kapasite geliştirme faaliyetleri çer-
     Büyükşehir Belediyesi, Aydın’da  çevesinde bakanlıkların ve ulusla-
     iklim değişikliğinin olumsuz etkileri- rarası kuruluşların proje bazlı çalış-
     nin bertaraf edilmesine destek olan  malarına dahil olmaktayız.                                              İller&Belediyeler 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16