Page 9 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 9

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI
    yen Şahin, “Modern dünyanın en lan’ diyor. Nereye bağlanacağız?  terim. Belediyeler Birliğimizin bu
    büyük sorunu masa başında sürekli Pandemi bize bir şey söyledi. Çev- gayretleri sonucunda ülkemiz bele-
    çalışılması. Bedensel olarak az ha- reye bağlanacağız, tabiata bağlana- diyeleri artık Avrupa ölçeğinde, Av-
    reketlilik birçok sorunu beraberinde cağız. ‘Bağlan’ dediğimizde doğaya,  rupa Hareketlilik Haftası etkinlik-
    getiriyor. Bu yaşam şekli insanların çiçeklere, böceklere bağlanmamız  lerine her geçen yıl artan düzeyde
    obezite, yüksek tansiyon, şeker gibi lazım. Sera gazı üretmeyen, hava- katılım sağlıyor. Geldiğimiz noktayı
    birçok sağlık sorunuyla karşı karşı- yı kirletmeyen bu bağlantıyı güçlü  önemsiyor ve bu katılım seviyesini
    ya kalmasına neden oluyor. Artık projelere dönüştürmemiz lazım.” daha da ileri götürmek için çalışma-
    bütün dünya koruyucu-önleyici                   larımıza devam ediyoruz.” dedi.
    tedbir diyor. Olmadan önce neler  Kaymakcı: “TBB’nin      Konuşmasında Avrupa Hareketlilik
    yapacağız? Bunun maliyeti daha  de katkılarıyla ‘Avrupa     Haftası’nın bu seneki “tema”sına
    düşük.” ifadelerini kullandı. Bisiklet  Hareketlilik Haftası’na  da değinen Kaymakcı, “Pandemi
    kullanımının bir zihinsel dönüşüm  belediyelerimizin katılımı  bizi evlerimize kapattı, hareketsiz-
    olduğunun altını çizen Şahin, “Bu  yüksek bir seviyeye ulaştı.” leştirdi. Pandemi sonrası hareketin
    bir bakış açısı, hayata bakıştır. O  Bisikletle Dışişleri Bakanlığında- değerini anladık. Öte yandan Rus-
    yüzden AHH’de proje kapasitesin- ki ofisinden toplantının yapılacağı  ya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan
    de dünya ile yarıştık. İlk kez geçen  TBB binasına gelen Kaymakcı, ha- enerji fiyatları, enflasyon ve küresel
    yıl biz Avusturya ve İspanya’yı geç- reketliliğe, kent yaşamında bisiklet  ölçekte bazı bağlantıların tıkanmış
    tik. Belediyeler buna inandı, beledi- kullanımına ve bisikletlilerin trafikte  hatta kopmuş olması da keza ha-
    ye başkanlarımız bu işi sevdi, sahip  bir sürücü olduğuna dikkat çekti. reketliliği hem ülke içi hem hem de
    çıktı ve biz de TBB olarak fikir pro-                ülkeler arasında çok daha önemli
    jeleri ürettik. Projeleri ödüllendir- TBB’nin sergilediği çabaların da  bir konu haline getirdi.” şeklinde
    dik, mali destek verdik.” dedi.  katkısıyla Avrupa Hareketlilik Haf-
                     tası’na çok daha etkin bir şekilde  konuştu.
    Geçen yıl proje sayısının 617 oldu- katıldığını bildiren Kaymakcı, “20
    ğunu kaydeden Şahin, Avrupa’daki  yıl önce başlatılan bu etkinliğe  Vacek: “Bisikleti
    bütün ülkelerden daha fazla proje  açıkçası ilk zamanlar arzu ettiğimiz  destekliyorum,
    ürettiklerini söyledi. Bu konuda da  düzeyde dahil olamadık, ancak bir  genişletilmesi,
    sürdürülebilirliğin  sağlanmasının  Avrupa ülkesi olarak, bir aday ülke  ilerletilmesinin son derece
    önemli olduğunu işaret eden Şahin,  olarak bugün geldiğimiz noktayı  arkasındayım.”
    konuşmasında Gaziantep’te hayata  çok önemsiyorum. Yakaladığımız  Avrupa Hareketlilik Haftasının 20
    geçirilen çalışmaları paylaştı. Bu  bu seviyede Türkiye Belediyeler  yıllık bir etkinlik olduğunu hatırla-
    yılki AHH temasına değinen Şahin  Birliğinin çalışma ve çabalarının  tan Çekya’nın Ankara Büyükelçisi
    şöyle konuştu: “Bu yılki tema ‘bağ- çok etkili olduğunu ifade etmek is- Pavel Vacek, sürdürülebilir hare-

                                                Dünyada
                                       küreselleşmeyle birlikte
                                         sınırların kalktığını
                                         belirten Şahin, ortak
                                           sorunların ortak
                                        çözülmesi gerektiğinin
                                              altını çizdi.           TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
                  Fatma Şahin
                                             İller&Belediyeler 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14