Page 8 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 8

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI

      AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI 2022      2022 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) tanıtım ve kapanış toplantıları
           Türkiye Belediyeler Birliği hizmet binasında gerçekleştirildi.    Tanıtım toplantısına TBB ve Ga- Turan Konak ile çeşitli bakanlıklar  da olsa bizim AB ile olan sürecimiz
    ziantep Büyükşehir Belediye Baş- ve belediyelerden temsilciler katıldı. tarihten gelen, bugün gördüğü-
    kanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakan                nüz ortak sorunlara ortak çözüm
    Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB)  Şahin: “Sera gazı      üretme kapasitesi ve geleceğe dair
    Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymak-  üretmeyen, havayı         baktığınız zaman bizim hem kom-
    cı, AB Türkiye Delegasyonu Baş- kirletmeyen bu         şularımızla hem Avrupa kıtasıyla
    kan Yardımcısı Büyükelçi Müsteşar  bağlantıyı güçlü projelere   yapacak çok işimiz var.” dedi.
    Eleftheria Pertzinidou, AB Dönem  dönüştürmemiz lazım.”     Dünyada küreselleşmeyle birlikte
    Başkanı Çekya’nın Ankara Büyü- Açılışta söz alan Başkan Fatma Şa- sınırların kalktığını belirten Şahin,
    kelçisi Pavel Vacek, Çevre, Şehir- hin, AB’nin dünya için çok önemli  ortak sorunların ortak çözülmesi ge-
    cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  bir kuruluş olduğunun altını çizerek  rektiğinin altını çizdi. Belediyelerin
    Yerel Yönetimler Genel Müdürü  “Her ne kadar tam üyelik olmamış  tematik çalışması gerektiğini söyle-
     İller&Belediyeler 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13