Page 7 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 7

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI








                                         2018 yılı öncesinde
                                         ülkemizden Avrupa
                                       Hareketlilik Haftası’na
                                         katılım kısıtlı sayıda
                                       olmakla birlikte, 2020
    Şehirlerin büyüyen boyutları ve  ilgili bir politika söyleminin parçası  ve 2021 yıllarında
    artan nüfus hareketliliği, pek çok  haline gelmektedir.          en fazla sayıda
    sorunları da beraberinde getirmek- Kentlerimizde hızla artan trafik so- katılım Türkiye’den
    tedir. Dünyanın pek çok şehrinde  runlarına yönelik olarak vatandaş  gerçeklemiştir. 2022
    kent içinde yaşayan vatandaşla- katılımını ön planda tutan bir an-
    rın hayatını doğrudan ve olumsuz  layış geliştiren Avrupa Hareketlilik  yılı içerisinde Avrupa
    etkileyen ve yaşam kalitelerinin  Haftası, 2002 yılında belediye ön- Hareketlilik Haftası’na
    düşmesine neden olan sebeplerin  derliğinde Brüksel’de uygulanma-  katılan 51 ülkeden
    başında da hareketlilik sorunları  ya başlayan ve Avrupa Birliği Ko- 2989 belediyenin
    gelmektedir (Singh vd.: 2022: 8).  misyonu çatısı altında bu yıl 21’inci  529’u ülkemiz
    Goldman ve Gorham (2006: 262),  yılını kutlayan bir girişimdir. Sürdü-
    2006 yılında kaleme aldıkları “Sür- rülebilir ve aktif hareketlilik, toplu  belediyelerinden
    dürülebilir Kentsel Ulaşım” başlıklı  taşıma kullanımının artması ve di-  oluşmaktadır.
    makalelerinde, hareketliliğin dün- ğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerin
    yanın hemen hemen tüm bölgele- lehine davranış değişikliğini teşvik
    rinde, genellikle ekonomik büyüme  etmeyi amaçlayan kampanyada  Ülkemizde Avrupa Hareketlilik Haf-
    hızında veya ondan daha hızlı ve  amaç sürdürülebilir kentsel hare- tası’na katılımın artırılması, iyi uy-
    uzun vadede enerji tüketimi ve kir- ketliliğin sağlanması olmakla bir- gulama ve bilgi transferinin gerçek-
    lilik yoğunluğunu artırıcı etkisinden  likte 16-22 Eylül haftasında tüm  leştirilmesi, sürdürülebilir kentsel
    söz etmektedir. Bu tespitler netice- Avrupa’da çeşitli etkinliklerle kut- hareketlilik planlarının desteklen-
    sinde de günümüzde şehirlerimizde  lanarak medyada görünür olmayı  mesi, kampanyaya belediyelerimi-
 AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI  bireysel araç kullanımının artığı,  amaçlar. Belediyelerimiz tarafından  zin katılımının artırılması ve teşvik
                                      edilmesi amacıyla Birliğimiz 2018
    hava, su ve çevre kirliğinin de bu
                     gerçekleştirilen hafta etkinliklerinde
    artış oranında kentlerimizi tehdit  yenilikçi planlama önlemlerini de- yılından bu yana Ulusal Koordina-
    ettiği, trafik sıkışıklığının gözle gö-            tör görevini üstlenmiştir. 2018 yılı
 (SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK İÇİN BİR ARAÇ) rülür şekilde yaşamımızdan çaldığı  nemek, yeni altyapı ve teknolojileri  öncesinde ülkemizden Avrupa Ha-
                     teşvik etmek, hava kalitesini ölçmek
    görülmektedir.          ve vatandaşlarımızdan geri bildirim  reketlilik Haftası’na katılım kısıtlı sa-
    Kentlerin büyümesi ve nüfusun  almak için kullanımı teşvik edilir. yıda olmakla birlikte, 2020 ve 2021
                                      yıllarında en fazla sayıda katılım
    artmasıyla ortaya çıkan pek çok                Türkiye’den gerçeklemiştir. 2022
    sorunun sürdürülebilirlik teması  Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl  yılı içerisinde Avrupa Hareketlilik
    ekseninde çözümlenmeye çalışıldı- bir tema ekseninde kutlanmaktadır.  Haftası’na katılan 51 ülkeden 2989
    ğı görülmektedir. Geniş anlamda  2019 yılının teması “Güvenli Yürü- belediyenin 529’u ülkemiz belediye-
    sürdürülebilirlik, insanlık ve doğa  yüş ve Bisiklet”, 2020 yılının “Her- lerinden oluşmaktadır.
    arasında sosyal içerme, ekonomik  kes için Sıfır Emisyonlu Hareketli-
    kalkınma ve çevresel dengeyle  lik”, 2021 yılında ise “Sürdürülebilir
    uyumlu ilişkiyle kalkınmayı teşvik  Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hare-
    etmeye yönelik bir strateji olarak  ketlilik” olarak belirlenmiştir. 2022
    anlaşılmaktadır (Brundtland Rapo- yılı Avrupa Hareketlilik Haftası te-
    ru, 1987). Bu açıdan değerlendirile- ması-Şehrini Kucakla- çerçevesinde
    rek ele alınan sürdürülebilirlik kav- ele alınmış olup 2022 yılı sloganı
    ramı, yerel ve ulusal düzeyde dâhil  -Çeşitlendir ve Devam Et- olarak
    olmak üzere sürdürülebilir ulaşımla  kararlaştırılmıştır.

    Hazırlayan:Ayben OKKALI AKTAŞ/ Uzman / TBB

                                             İller&Belediyeler 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12