Page 15 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 15

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI
    Sayın Büyükelçim, 2022 yılı-  biri olmaya devam ediyor. Biz de  2023 yılında Türkiye, Cum-
    nın sonuna yaklaşırken Türki- bu doğrultudaki çalışmalarımızı  huriyet tarihinin en büyük de-
    ye ile Avrupa Birliği ilişkile- kararlılıkla sürdürüyoruz. AB’ye  mokrasi ve kalkınma atılımını
    rinin bu yılki çıktılarını nasıl  Katılım için Ulusal Eylem Planı  gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu
    değerlendirirsiniz?        2021-2023 (204 yasal düzenleme  yeni atılımların Türkiye ve AB
                     ile 126 idari tedbir), Yargı Reformu  ilişkilerine yansımasının nasıl
    2022 yılına AB ile karşılıklı çabay- Stratejisi, İnsan Hakları Eylem Pla- olacağını öngörmektesiniz?
    la pozitif gündem oluşturma yak- nı, Altı Yargı Paketi, Kadına Yönelik
    laşımıyla başladık. Bu arada Rus- Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem  Ülkemizin Cumhuriyetten sonraki
    ya-Ukrayna krizi Türkiye’nin AB  Planı (2021-2025), Yeşil Mutabakat  en büyük çağdaşlaşma projesi olan
    için birçok açıdan önemini tekrar  Eylem Planı, 2030 Engelsiz Viz- AB’ye üyelik sürecimiz, başlı başına
    gözler önüne sererek, AB ile özel- yon Belgesi ve Paris Anlaşmasının  bir değişim ve dönüşüm sürecidir.
    likle gıda güvenliği gibi konularda  Onaylanması son dönemde reform  Ülkemizin kendi hedefleri doğrultu-
    stratejik temasların daha da artma- sürecimizde kaydedilen önemli ge- sundaki öz gayretleri AB sürecimiz-
    sına sebep oldu. Şu bir gerçek, ulus- lişmelerdir.          le de birleşince, vatandaşlarımızın
    lararası konjonktürde yaşanan ve                  farklı alanlarda yaşam standartla-
    AB’yi yakından etkileyen her olay  Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının  rını yükseltecek önemli değişimler
    Birliğe, Türkiye’ye ne kadar ihtiyacı  güvenlik ve savunma, enerji, eko- hayata geçti: Anayasa değişiklikleri
    olduğunu bir kez daha gösteriyor. nomi, göç gibi alanlarda yarattığı  yapıldı, temel kanunlarımız yenilen-
                     etki Türkiye ve AB açısından ortak
    İlişkilerimizde 2021 yılında gerek                 di, çağdaş yönetişimin gereği olarak
    üst düzeyde gerek teknik düzeyde  sınamaların ortak fırsatlar sundu- yeni kurumlar kuruldu. Şu hususu
    hayata geçirmeye gayret ettiğimiz  ğunu ve güçlü işbirliğinin önemini  aklımızda tutmamız lazım, AB üye-
    diyalog süreci 2022 yılında da de- gösterdi. Bu açıdan AB ile ortak  lik sürecimiz sonuçta bizim kendi
    vam etti. Önemli üst düzey ziya- sorunlarımıza karşı ortak politikalar  irademizle belirlediğimiz bilinçli
    retler ve temaslar gerçekleştirdik.  geliştirmemiz ve koordinasyon içe- tercihimiz, stratejik hedefimizdir.
    Geçtiğimiz yıl iklim, göç ve güven- risinde hareket etmenin önemini de  Dolayısıyla bazı üye ülkelerin veya
    lik ve sağlık alanlarında geliştirilen  tecrübe ettiğimiz bir yıl geçirdiğimi- AB içindeki bazı siyasi görüşlerin
    yeni işbirliği mekanizmalarının yanı  zi söyleyebilirim.       karşımıza çıkardığı suni engelleme
    sıra tarım ile bilim, araştırma, tek- Türkiye, 6 Ekim’de Prag’da yapılan  çabaları bizi yolumuzdan çevirecek
    noloji ve yenilikçilik alanlarında da  Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine  değildir. Bu gibi konjonktürel engel-
    Bakan-Komiser seviyeli Yüksek Dü- katılarak Avrupa’daki ağırlığını vur- leri büyük resim içinde ve ana hede-
    zeyli Diyalog toplantıları tesis ettik.  gulamış ve AB’ye tam üyelik yolun- fimiz açısından nispeten tali unsur-
    Ancak maalesef Gümrük Birliği’nin  da kararlılığını göstermiştir.   lar olarak görmek gerekir.
    güncellenmesi ve Vize Serbestisi
    Diyaloğu gibi ülkemiz için de önem
    ve aciliyet arzeden konularda somut
    bir ilerleme kaydedilemedi.
    Bu yıl da bazı AB üyesi ülkelerin
    kısır iç siyasi çıkarlarını önceleyen,
    maksimalist görüşlerinin ilişkilerimi-
    ze olumsuz yansımalarını hissettiği-
    miz dönemler oldu. Ancak, Türkiye
    ile AB arasındaki ilişkiler, münferit
    siyasilerin veya akımların vizyonsuz
    yaklaşımlarına indirgenemeyecek
    kadar tarihsel derinliğe ve güçlü bir
    ortak gelecek perspektifine sahip.
    Sonuçta AB içindeki bazı çevrele-
    rin türlü siyasi engellemelerine rağ-
    men, ülkemizin AB’ye tam üyeliği,
    en önemli stratejik hedeflerimizden
                                             İller&Belediyeler 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20