Page 13 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 13

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI

     Cumhurbaşkanlığı Yerel
     Yönetim Politikaları
     Kurulu Başkan V. Prof.
     Dr. Şükrü Karatepe,
     “Sorumlu vatandaş,
     hemşehrilik bilinci
     taşıyan vatandaş, şehrini
     kucaklayan insan
     çok önemli. Biz bunu
     kaybettik.”
                         Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan V.
                                 Prof. Dr. Şükrü KaratePe
    sağlam bir müktesebat. 27 ortak lımlarının çok kıymetli olduğunu  gösterdiği çaba gibi bizler de çaba
    akıl geliyor AB ülkesi ülkelerden. söyledi. Meyer-Landrut konuşma- gösteriyoruz ama bu sadece beledi-
    Dolayısıyla bizim hızımızı ve AB’nin sında şu ifadelere yer verdi: “İk- yelerle kalmamalı, vatandaşların da
    de hantallığını dengeleyici bir yapı- lim değişikliğinin etkisini sellerden  bu harekete katılması lazım.”
    yı oluşturursak sanıyorum çok daha kuraklığa, orman yangınlarından  Uzmanlar Sürdürülebilir
    güçlü ve güzel bir Avrupa ortaya çı- doğal afetlere hepimiz çok iyi bili-
    kacaktır.”            yoruz. Karbondioksit emisyonları  Kentsel Hareketliliği Anlattı
    Meyer-Landrut: “Bu sadece     azaltmak için elimizden geleni yap- Toplantının tematik konuşmasını
    belediyelerle kalmamalı      mak zorundayız. AB’de toplu taşım  Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik
    vatandaşların da bu        oranını artırmaya çalışıyoruz. El- Uzmanı Susanne Böhler-Baedeker
                     bette ki bu değişiklikleri yaparken
    harekete katılması lazım.”    vatandaşlarımızı daha fazla hareket  yaparken Sürdürülebilir Hareket-
                                      lilik Uzmanı Mateo Gomez Jattin
    TBB’ye Avrupa Hareketlilik Hafta- etmeleri, yürümeleri ve bisiklet kul- ise “Şehirlerde Planlama ve Uygu-
    sı’nı tüm Türkiye’ye duyurduğu ve lanmaları yönünde teşvik ediyoruz.  lama Desteği İle Kentsel Hareket-
    yaygınlaştırdığı için teşekkür ederek Onlara ‘alışkanlıklarımızı değiştire- liliğin Geliştirilmesi” konu başlıklı
    konuşmasına başlayan Büyükelçi lim, farklı şekilde hareket edelim’  bir sunumla etkinlikte yer aldı. Re-
    Meyer-Landrut belediyelerin katı- diyoruz. Tıpkı sizin belediyelerinizin  sepsiyon, TBB Genel Sekreter Yar-
                                      dımcısı Kayhan Özüm’ün kapanış
                                      konuşmasıyla sona erdi.
                                       AB Türkiye Delegasyonu
                                          Başkan Yardımcısı
                                         Büyükelçi Müsteşar
                                        Eleftheria Pertzinidou,
                                          “Bu etkinlik sadece
                                            bir farkındalık
                                        etkinliği değil. Burada
                                         davranışlarda da bir
                                      değişiklik yakalanmasını
            AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı
                eleftheria PertziniDou               hedefliyoruz.”dedi.
                                             İller&Belediyeler 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18