Page 12 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 12

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI


     AB Dönem Başkanı
     Çekya’nın Ankara
     Büyükelçisi Pavel
     Vacek, Türkiye’nin
     hafta kapsamında aktif
     katılımdan memnuniyet
     duyduklarını belirterek
     Türkiye’nin aday ülke ve
     ilerleyen ve yükselen bir
     ülke olarak statüsünün
     önemli olduğunu ifade
     etti.                        Çekya Ankara Büyükelçisi
                                   Pavel VaceK

    konularına değinilen etkinlikte Tür- tası’nı pandemiden çok daha önce  “Şehri kucaklamak” bu demektir.”
    kiye Belediyeler Birliği ve Gazian- başlattıklarını hatırlatan Şahin, “İyi  şeklinde konuştu.
    tep Büyükşehir Belediye Başkanı ki başlatmışız. İyi ki o çalışmaları  Kaymakcı: “Türkiye zaten
    Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı uygun bir şekilde yönetmişiz ki bu
    Yerel Yönetim Politikaları Kurulu konuların pandemiden sonra çok  hareketli bir ülke. Önemli
    Başkan V. Prof. Dr. Şükrü Karate- daha önemli hale geldiğini gördük.  olan bu hareketin yönünü,
    pe, Avrupa Birliği Türkiye Delegas- Bu mesele artık bir lüks ve fantezi  dengesini, ölçüsünü
    yonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus olmaktan çıkmıştır ve bir zorunlu- tutturmamız.”
    Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakan luktur. Ortak evimiz olan gezegeni- Avrupa Hareketlilik Haftası boyun-
    Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı mizi koruyarak kullanmak zorunda- ca farklı şehirlerdeki etkinliklere
    Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuş- yız. Bugün bunu yapmazsak yarın  katılarak hareketliliğe vurgu yap-
    malarıyla yer aldı.        torunlarımıza bırakacak bir dünya  tıklarını aktaran Kaymakcı, Avru-
                     kalmayacak.” diye konuştu.
    Şahin: “Ortak evimiz olan     Prof. Dr. Karatepe: “Şehrini   pa Birliği Başkanlığı olarak yerel
                                      yönetimlerle yakın çalışmayı çok
    gezegenimizi koruyarak      kucaklayan insan çok       önemsediklerinin altını çizdi. Av-
    kullanmak zorundayız.”      önemli. Biz bunu kaybettik.”   rupa Hareketlilik Haftası ve yerel
    Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu  Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim  yönetimleri ilgilendiren diğer ko-
    aşamaya gelmesinde emeği geçen  Politikaları Kurulu Başkan V. Prof.  nuların tüm Anadolu’ya ve şehir-
    herkese teşekkür eden Şahin, AB  Dr. Şükrü Karatepe konuşmasında  lere aktarılmasında TBB’nin öncü
    sürecinde yapılan ortak bir çalışma  Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bir  ve önemli bir rol oynadığına vurgu
    olarak Avrupa Hareketlilik Hafta- gelenek haline geldiğinin altını çize- yapan Kaymakcı “AB mükteseba-
    sı’nın her yıl değişerek, büyüyerek  rek toplantının herkesin kendi şeh- tının çok büyük bir bölümü yereli
    ve gelişerek daha katılımcı ve kap- rini kucaklamasına vesile olmasını  ilgilendiriyor. Bir Avrupa ülkesi ve
    sayıcı bir şekilde devam ettiğini  umduğunu söyledi. “Sorumlu va- AB aday ülkesi olarak Avrupa Ha-
    kaydetti. Pandemi sonrası dünya- tandaş, hemşehrilik bilinci taşıyan  reketlilik Haftasını da her yıl TBB
    daki değişimlere dikkat çeken Şa- vatandaş, şehrini kucaklayan insan  ile birlikte kutluyoruz. Birliğimize te-
    hin, “Dünya değişiyor. Sayın Cum- çok önemli. Biz bunu kaybettik.”  şekkür ediyoruz.” ifadelerini kullan-
    hurbaşkanımız ve bütün liderler diyen Prof. Dr. Karatepe çevre te- dı. Kaymakcı, konuşmasına şöyle
    bugün Birlemiş Milletlerde. Dünya mizliği konusunda insanların duyar- devam etti: “Türkiye zaten hareketli
    nereye gidiyor ve biz ne yapmalı- sızlaşmasına işaret ederek “Şehirde  bir ülke. Önemli olan bu hareketin
    yız? Her birimize düşen görev ve so- üretilen hizmetlerden yararlanmaya  yönünü, dengesini, ölçüsünü tuttur-
    rumluluklar var. Tam da bunun için hak sahibi olabilmek için de insan  mamız. AB hantal, bürokratik ama
    buradayız.” dedi. Hareketlilik Haf- olarak sorumluluklarımız vardır.  gerçekten oluşturduğu müktesebat     İller&Belediyeler 10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17