Page 11 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 11

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI
    olarak göreve başlamamızla birlikte artıran önemli etken. Bu konuda  olacak projeleri birlikte gerçekleş-
    hızla arttı ve son iki senedir en fazla tekrar düşünmemiz gerek. Bizim  tirebiliriz.” diyen Kaymakcı bisik-
    katılım sağlayan ülke olduk. Bu yıl alışkanlıklarımızı  değiştirmemiz,  let ve yürüyüşle kentsel ulaşımda
    da Türkiye 492 katılımcı, İspanya belediyelerin de daha fazla yatırım  emisyon azaltımını başarabilirsek
    478 ve Avusturya 472 katılımcı sa- yapması gerekiyor. Daha fazla yü- daha temiz ve daha sürdürülebilir
    yısına ulaştı. Yine Avrupa’da en çok rümeli, daha fazla bisiklete binmeli  yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.
    katılım sağlayan ülke konumunda ve toplu taşıma kullanmalıyız. Bun-
    olduk. Bu sene de belediyelerimizle lar şehirleri daha yaşanabilir hale  Açılışta kısa bir konuşma yapan Al-
    birlikte en fazla etkinlik yapan ülke getirecektir.” dedi. TBB ve diğer  tındağ Belediye Başkanı Doç. Dr.
    olma yolunda ilerliyoruz.”    paydaş kurumlara teşekkür eden  Asım Balcı ise Avrupa Hareketlilik
                     Büyükelçi Meyer-Landrut, “Çün- Haftası kapsamında TBB ile ortak-
    Meyer-Landrut: “Daha       kü sadece sizin yardımınızla böyle  laşa düzenlenen etkinliği çok an-
    fazla yürümeli, daha       bir farkındalık yaratabilirdik ve bu  lamlı bulduğunu ifade ederek prog-
    fazla bisiklete binmeli ve    değişim de ancak farkındalıkla sağ- ramın güzel geçmesi temennisinde
    daha fazla toplu taşıma      lanabilir.” sözleriyle konuşmasını  bulundu. Açılış konuşmalarının ar-
    kullanmalıyız.”          noktaladı.            dından heyet eşliğinde etkinlik ala-
                                      nı stant ziyaretleri gerçekleştirildi.
    Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut,
    etkinlikte bulunmaktan mutluluk  Kaymakcı: “Avrupa’nın en    AHH 2022 Kapanış
    duyduğunu ifade ederek iklim deği- hareketli ülkesi Türkiye.”   Resepsiyonu
    şikliği ve hareketli yaşamın önemi- Dışişleri Bakan Yardımcısı Avru-
    ne dikkat çeken bir konuşma yaptı. pa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk  Türkiye Belediyeler Birliğinin ulusal
                                      koordinatörlüğü ve Avrupa Birliği
    Meyer-Landrut, “Hepimiz salgınlar, Kaymakcı ise şu anda Avrupa’da  Türkiye Delegasyonunun desteğiy-
    taşkınlar, kuraklık yaşıyoruz ama en fazla etkinlik düzenleyen ülkenin
    biliyoruz ki iklim değişikliğinin çö- Türkiye olduğunu hatırlatarak “Av- le düzenlenen Avrupa Hareketlilik
                                      Haftasının 2022 yılı kapanış resep-
    zümü karbon emisyonlarını azalt- rupa’nın en hareketli ülkesi Türki- siyonu, TBB hizmet binasında ger-
    mak. Aslında hepimizin hedefi aynı; ye. Bunu unutmamak lazım.” dedi.
    bu yüzyılın ortalarında karbon nötr “Bu enerjimizi olumlu bir gündeme  çekleştirildi. Sürdürülebilir kentsel
    bir ortama ulaşmak. Bu süre uzak çevirebilirsek Türkiye ve Avrupa  hareketlilik konusunda Türkiye’de
    gibi görünse de aslında çok yakın. Birliği ilişkilerinde her alanda iş bir- atılacak adımların önemine ve
    Kentsel ulaşım, karbon emisyonunu liğimizi artırıp hepimizin yararına  kentsel hareketliliğin geliştirilmesi
                                             İller&Belediyeler 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16