Page 10 - Avrupa Hareketlilik Haftası
P. 10

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI


                                           Bisikletle Dışişleri
                                       Bakanlığındaki ofisinden
                                        toplantının yapılacağı
                                          TBB binasına gelen
                                        Avrupa Birliği Başkanı
                                            Büyükelçi Faruk
                                       Kaymakcı, hareketliliğe,
                                            kent yaşamında
                                        bisiklet kullanımına ve
                                       bisikletlilerin trafikte bir
                                       sürücü olduğuna dikkat

                Dışışleri Bakan Yardımcısı                     çekti.
                  Faruk KaymaKcı

    ketliliğin hala çok önemli bir konu menin çok önemli olduğunu belir- Açılış programında; Türkiye Bele-
    olduğunun altını çizdi. Vacek, Tür- ten Pertzinidou, bunun ise yürüme,  diyeler Birliği Genel Sekreteri Dr.
    kiye’nin hafta kapsamında aktif ka- bisiklet ve toplu taşıma araçlarının  Hayri Baraçlı, Altındağ Belediye
    tılımdan memnuniyet duyduklarını kullanımıyla sağlanacağını söyledi. Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Av-
    belirterek Türkiye’nin aday ülke ve                 rupa Birliği Türkiye Delegasyonu
    ilerleyen ve yükselen bir ülke olarak Yerel yönetimlerin bu değişiklikle- Başkanı Büyükelçi Nikolaus Me-
    statüsünün önemli olduğunu ifa- rin sağlanması ve sürdürülebilir ol- yer-Landrut, Dışişleri Bakan Yar-
    de etti. Konuşmasında Çekya’daki masının ardındaki en önemli etken  dımcısı Avrupa Birliği Başkanı
    AHH faaliyetleri hakkında bilgiler olduğunu kaydeden Pertzinidou  Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuş-
    veren Vacek, “Bisikleti destekliyo- şöyle devam etti: “Dünya nüfusu- malarıyla yer aldı.
    rum, genişletilmesi, ilerletilmesinin nun artık yüzde 70’i şehirlerde ya- Dr. Baraçlı: “Bu sene de
    son derece arkasındayım.” sözlerini şıyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayı  belediyelerimizle birlikte
    kullandı. Konuşmasının sonunda daha da artacak. Bu sebeple de ar-
    kaskını takan Vacek konuşmasını tık trendleri bu değişiklikler üzerine  en fazla etkinlik yapan ülke
    “Kask takmayı ihmal etmeyin!” me- kurmanın vaktinin geldiğini düşü- olma yolunda ilerliyoruz.”
    sajıyla noktaladı.        nüyoruz. Hem kazaların hem egzoz  TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Ba-
                     gazı salınımın azaltılması hem de  raçlı Avrupa Hareketlilik Haftasının
    Pertzinidou: “Bu etkinlik     sürdürülebilirlik için şehir içindeki
    sadece bir farkındalık      mobilitenin artırılması gerektiğine  yürütücüsü olmaktan gurur ve onur
    etkinliği değil.”         inanıyoruz.”           duyduğunu kaydederek Avrupa
                                      Hareketlilik Haftası boyunca birçok
    Hareketlilik Haftasının 20 yıldır  Açılış Programı Altındağ’da  etkinlik düzenleneceğini belirtti. Al-
    devam ettiğini bildiren Eleftheria                tındağ Belediyesine düzenledikleri
    Pertzinidou, “Bu etkinlik sadece bir  yapıldı           coşkulu ve yüksek katılımlı açılış et-
    farkındalık etkinliği değil. Burada Avrupa Hareketlilik Haftası kap- kinliği için teşekkür eden Dr. Baraç-
    davranışlarda da bir değişiklik ya- samında Altındağ Belediyesi ev  lı, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın
    kalanmasını hedefliyoruz. Bu deği- sahipliğinde  gerçekleşen  açılış  kentlerde sürdürülebilir, temiz ve
    şiklik çok ihtiyacımız olan bir husus; programında “Bisikletli Hareket ile  sağlıklı yaşam şartlarını hedefleyen
    bizim davranışlarımızda, alışkanlık- Altındağ’ı Keşfet” etkinliği düzen- bir çalışma olduğunun altını çizdi.
    larımızda kişisel araçlarımıza bağlı- lendi. II. TBMM önünde protokol  Dr. Baraçlı konuşmasını şu sözlerle
    lığımızı azaltacak bir husus. Bu de- heyetinin eşliğinde bisiklet sürüşüy- sürdürdü: “Gururla paylaşmak iste-
    ğişim süreci ise maalesef kolay bir le başlayan etkinlik, Başkent Millet  rim ki 2002 yılından beri sürdürülen
    süreç değil.” dedi. Düşük karbon Bahçesi’ndeki programla devam  Avrupa Hareketlilik Haftası’na ülke-
    salınımlı bir ulaşım seçeneğine geç- etti.             mizden katılım ulusal koordinatör
     İller&Belediyeler 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15