Page 9 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 9

HABER
    kiye Belediyeler Birliğinin bakan- Şahin: “Şampiyon
    lıklarla iş birliği halinde yürüttüğü; Başkanlar daveti Türkiye’de
    Akıllı Şehirler, Yeşil Şehirler, Sıfır belediyeciliğin geldiği
    Atık, Gıdanı Koru; Sofrana Sa- noktayı gösteriyor.”
    hip Çık, Çocuk Dostu Şehirler gibi
    başlıklardaki çalışmalara değindi. OECD Kapsayıcı Büyüme için Şam-   milli eğitim Bakanı
    TBB’nin eğitim faaliyetleri hakkın- piyon Belediye Başkanları Koalis-
    da bilgiler paylaşan Başkan Şahin, yonu’na davet edilmesine değinen  Ziya Selçuk, “Bütün
    “Belediyeciliğin bir okulu yok. Bü- Başkan Şahin, küresel gündemi  belediyeler çocukların
    yük bir tecrübe istiyor. TBB olarak yakalamanın zorunluluk olduğuna   eğitim, öğretim ve
    büyük bir eğitim ordusuyuz ve bele- vurgu yaparak, “Geçen hafta Pa- sosyal hayatlarını nasıl
    diyecilerimiz için mütemadiyen eği- ris’te 37 ülkenin 63 belediye baş-
    timler yapıyoruz. Dünya artık bilgi kanının olduğu şampiyonlar liginde  güzelleştiririz, nasıl
    ekonomisini konuşuyor. Benim çok ilk kez Türkiye’den Gaziantep bu  iyileştiririz nasıl destek
    sevdiğim bir söz var; ‘Bilgi güçtür, kategoriye dahil edildi. Bu aslında  oluruz diye çok büyük
    iktidar yapar’. Medeniyetler tarihine benim şahsıma değil, Belediyeler  bir gayet sarf ediyorlar.”
    baktığımızda kim o dönemin bilgisi- Birliğine, buradaki her bir başka-
    ni elinde tutuyorsa o dünyanın sö- nımıza. Bu davet Türkiye’de bele-         dedi.
    zünü söylüyor. Dünyanın 10. büyük diyeciliğin geldiği noktayı ve Sayın
    ekonomisi olma gibi bir hedefimiz Cumhurbaşkanımızla 1994 yılında
    varsa bilgi toplumu olmak zorun- atılan tohumun artık küresel ölçekte
    dayız ve beşeri sermayeye yatırım kabulünü gösteriyor.” şeklinde ko-
    yapmak zorundayız.” diye konuştu.  nuştu.
                                      Bakan Selçuk: “Bütün
                                      belediyeler çocukların
                                      eğitim, öğretim ve
                                      sosyal hayatlarını nasıl
                                      güzelleştiririz, diye çok
                                      büyük bir gayet sarf
                                      ediyorlar.”
                                      Toplantıya belediyelere teşekkür
                                      etmek üzere katıldığının altını çizen
                                      Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
                                      “Bütün belediyeler çocukların eği-
                                      tim, öğretim ve sosyal hayatlarını
                                      nasıl güzelleştiririz, nasıl iyileştiririz
                                      nasıl destek oluruz diye çok büyük
                                      bir gayet sarf ediyorlar. Bu gayret-
                                      leri sürekli izliyoruz. Karşılıklı temas
                                      ve iş birliği halindeyiz. Böyle bir
                                      küresel salgın döneminde eğitimin
                                      önemi aslında çok daha bilinçli bir
                                      şekilde açığa çıktı.” dedi.
                                      Selçuk: “Belediyelerimize
                                      sonsuz teşekkür borçluyuz.”
                                      Belediyelerin pandemi sürecindeki
                                      eğitim çalışmalarını hatırlatan Ba-
                                      kan Selçuk, “Okulların sadece bi-
                                      limsel bilgilerin kazanılması olmadı-
                                             İller&Belediyeler 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14