Page 8 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 8

HABER
                                      Küresel bir sorunla karşı karşıyayız.
                                      Sayın Cumhurbaşkanımızın lider-
                                      liğinde ulusal bir mücadele veriyo-
                                      ruz. Çıkan genelgelerin en önemli
                                      uygulayıcısı belediyeler. Çok zor bir
                                      dönem; gelirler azaldı, giderler arttı,
                                      beklentiler yüksek. Toplumun iyileş-
                                      mesi lazım. Bütün belediyelerimizin
                                      bu dönemde ‘sevgiyle, paylaşarak,
                                      birlikte iyileşeceğiz’ düşüncesiyle
                                      nasıl bir gayret gösterdiğine şahidiz.
                                      Tünelin ucu göründü. Allah’ın izniy-
                                      le bu süreçten en az zararla çıkaca-
                                      ğız.” dedi.
                                      Şahin: “TBB olarak büyük
                                      bir eğitim ordusuyuz.”
                                      Pandemiden sonra yeni bir dünya-
                                      nın kurulduğunu kaydeden Şahin,
                                      yeni dünyaya şimdiden hazırlan-
                                      mak gerektiğine işaret ederek Tür-
    TBB ve Gaziantep Büyükşehir Be-  Şahin: “Birlikte rahmet
    lediye Başkanı Fatma Şahin baş- var anlayışıyla çalışan bir
    kanlığında ve Milli Eğitim Bakanı  birliğiz.”
    Ziya Selçuk’un katılımıyla Anka-                    türkiye Belediyeler
    ra’da yapılan toplantıda çok sayıda  Türkiye Belediyeler Birliğinin Cum- Birliğinin Cumhuriyet
    belediye başkanı ve meclis üyesi de  huriyet tarihinin en güçlü kurumla-
    hazır bulundu.          rından biri olduğunun altını çizen  tarihinin en güçlü
                     Şahin, “Birliğimiz, ‘demokrasi ye-  kurumlarından biri
    Toplantıya yoğun programından  relde başlar’ anlayışıyla herkesin
    dolayı katılamayan Cumhurbaşkanı  masada olduğu, herkesin görüş ve  olduğunun altını çizen
    Yardımcısı Fuat Oktay da bir telgraf  fikirlerini paylaştığı bir birliktir. Bü- Şahin, “Birliğimiz,
    ileterek desteklerini bildirdi.  yük bir küresel sorunla karşı karşıya  ‘demokrasi yerelde
    Açılış konuşmasına Milli Eğitim Ba- kaldığımız bu süreçte çözüm odaklı,  başlar’ anlayışıyla
    kanı Ziya Selçuk’a teşekkür ederek  ‘birlikte rahmet var’ anlayışıyla çalı- herkesin masada olduğu,
    başlayan Başkan Şahin, Milli Eği- şan bir birliğiz. Bu Birliği kuran, bu- herkesin görüş ve
    tim Bakanlığı tarafından çocuk- güne kadar getiren herkese şükran-
    ların pandemi sürecinde aksayan  larımı sunuyorum. Bugün aramızda  fikirlerini paylaştığı bir
    eğitimlerinin telafisine yönelik ha- olmayan başkanlarımızı rahmetle   birliktir.” dedi.
    yata geçirilen projenin çok önemli  anıyorum.” ifadelerini kullandı.
    olduğunu kaydederek bu süreçte  Dünyanın zor bir dönemden geç-
    belediyelerin öğrencilerin eğitimine  tiğini hatırlatan Şahin, “Hepimiz
    destek veren çalışmalarına değindi.  zamanın ve mekânın şahitleriyiz.
     İller&Belediyeler 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13