Page 17 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 17

HABER
    Şampiyonası  gerçekleştirdiklerini toplumu, bürokratları, memurları ve
    hatırlattı.            sporla ilgilenen kişileriyle topyekûn
    Sunumunun sonunda Başkan Şa-  bütün uygulamaları yaptırmak is-
    hin e-spor alanında ciddi bir ya- tiyor, 2 milyonun sporla ilgilenme-
    tırıma hazırlanıldığını söyleyerek,  sini istiyoruz. Buradaki en önemli
    “Çocukların dünyasında ne varsa  enstrümanımız, Gençlik ve Spor      Başkan Şahin
    onlarla uğraşacakları altyapıyı ha- Bakanı’nın bizlere çizdiği yol ve son
    zırlıyoruz. Sayısız yarışmalar, sosyal  3 yıldaki politika değişikliği. Bu de- sunumunda Gaziantep
    farkındalık projeleri yaptık. Sına- ğişiklik eskiden büyük spor tesisle- Büyükşehir Belediyesi
    va girecek 56 bin öğrenciye hijyen  rimiz vardı ama mahalle ölçeğinde  olarak 21 branşta 670
    paketi dağıttık. Z kuşağı anket ça- yürüme mesafesinde sporun taba- aktif lisanlı sporcu ile
    lışmasıyla eylem planları oluştur- na yayılması ile ilgili bir tesisleşme  faaliyet gösterdiklerini,
    duk. Okulların hijyen ve pandemi  başladı. Belediyelerimiz maddi ve
    koşullarında güvenli eğitim alması  manevi katkı sundular. 170 bin ki-  beraberinde 159
    için eksiklikleri giderdik. Kamplar  şiye lisans çıkardık. Okul spor ku- madalya kazanıldığını
    düzenledik. Obezite kampları aç- lüplerinin katkılarla eksikliklerini  aktararak şehirde Gazi
    tık. Birçok eğitimler düzenledik.  giderdik. Pandeminin bitmesi ile  Yarı maratonu, rumkale
    Bisikletler yol olmadan olmuyor 54  beraber hedeflere ulaşacağız.” diye
    kilometre bisiklet yolu yaptık. Yarış- konuştu.             Su Sporları Festivali,
    malarda başarılı olan gençlerimizi  Çalıştayda konuşan AK Parti Ga- dünya işitme engelliler
    Millet Kütüphanesi’ne götürdük.  ziantep Milletvekili Ahmet Uzer,  Bisiklet Şampiyonası
    Bütün kurumlarla ‘Spor Şehri Gazi- “Gençliği olmayanın geleceği ol-  gerçekleştirdiklerini
    antep’ olmak için çalışıyoruz.” dedi. maz.” sözünü hatırlatarak, gençliğe      hatırlattı.
    Gül: “Pandeminin         çok önem verilmesi gerektiği, ihti-
    bitmesiyle beraber hedeflere   yaçların harfiyen giderilmesinin en
    ulaşacağız.”           önemli konu olduğunu söyledi.

    Katılımcılara teşekkür eden Gazi- MHP Milletvekili Muhittin Taşdo-
    antep Valisi Davut Gül, “Bizim bir ğan ise çalıştaydaki konuşmasında
    iddiamız var. Benden önce anla- Türkiye’nin gücünün kaynaklar ve
    tıldı. Gaziantep Modeli’nde şehrin yer altı zenginliklerinden değil genç
    bütün bileşenleri var. Burada sivil nüfusundan geldiğini vurguladı.

                                             İller&Belediyeler 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22