Page 16 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 16

HABER
                                       yasaklarının bitmesini bekliyor.
                                       Spor tesislerinin isimlerini koyarken
                                       bu şehirde sporculuk yapmış kişile-
                                       rin isimlerini koyduk. Birçok alanda
                                       çocuklarımıza can oldu, çocukları-
                                       mız bu tesislerle nefes alıyor.” diye
                                       aktardı.
                                       Başkan Şahin sunumunda Gazian-
                                       tep Büyükşehir Belediyesi olarak
                                       21 branşta 670 aktif lisanlı sporcu
                                       ile faaliyet gösterdiklerini, berabe-
                                       rinde 159 madalya kazanıldığını
                                       aktararak şehirde Gazi Yarı Mara-
                                       tonu, Rumkale Su Sporları Festiva-
                                       li, Dünya İşitme Engelliler Bisiklet

     liderliğinde ‘İnsanı Yaşat ki Devlet cunun zeki, çevik ve aynı zamanda
     Yaşasın’ diyerek yola çıktık. İnsa- ahlâklısını severim.’ diyorken Cum-
     nımızı nasıl yaşatacağız dediğimiz- hurbaşkanımız ‘Spor ne kazanma
     de yaşlısı ile her kesimi ve herkesi hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek
     kucakladık. Fırsat verilip küçük bir kelime ile özgüvendir’ diyor. Mode-
     adım atınca ne kadar muhteşem limiz çok kuvvetli” diye konuştu.  Başkanı Fatma Şahin,
     başarılar geleceğine inandık. İşte bu  Açılış konuşması sonrası çalıştay  katılımcıların şehre
     şehir bu yüzden çok özel bir şehir.  katılımcılarına gençlik ve spor adına  gelerek anadolu’nun
     Bu şehir sanayi şehri idi, şimdi kül- Büyükşehir Belediyesi tarafından
     tür ve turizmde yükselen, ensar bir  yapılan çalışmalar hakkında sunum  bütün renklerini ve
     şehir. Ayrıca artık bu şehir eğitim  yapan Başkan Fatma Şahin, yürü- sesini duyurduklarını
     şehri, Gençlik ve Spor Bakanımız  tülen çalışmalarda koordinasyonun  söyleyerek, “Sayın
     sayesinde ‘Spor Kenti’ oluyor. Be- başında valiliğin olduğunu belirte- Cumhurbaşkanımızın
     lediye Meclisimizde özel oturum ya- rek, “Pandemide ‘Ben Okuyorum
     parak onu fahri hemşerimiz yaptık.  Gaziantep Okuyor’ dedik herkesi  liderliğinde ‘insanı
     ‘Marifet iltifata tabidir’ der Muallim  okuttuk. Televizyon izleme süresi  Yaşat ki devlet Yaşasın’
     Naci. Biz bu güzel çalışmalar için 1  anketlerde birinci sıradayken kitap  diyerek yola çıktık.
     milyon genci ile Türkiye’nin en genç  okuma birinci sıraya yükseldi”dedi.  insanımızı nasıl
     şehri olarak çok teşekkür ediyorum.                 yaşatacağız dediğimizde
     Öncelikle biz tesis olmadan tanıtım Sunumun devamında Başkan Fat-
     olmaz dedik. Şuna inanarak ‘Gönlü ma Şahin, spor ve gençliğe yönelik  yaşlısı ile her kesimi ve
     taş olanın şehri taş, gönlü aşk ola- özel bir daire başkanlığı kurduğunu  herkesi kucakladık.”
     nın şehri de gülistan olur’ dedik. O hatırlatarak, “3 yılda 34 spor tesisi        dedi.
     yüzden buranın medeniyetine bak- bitirdik ‘Gaziantep Modeli’ ile. Spor
     tığımızda çok özel bir bağ görürsü- ve gençliğe yönelik özel bir daire
     nüz. Sporun kaybedeni yok, spor başkanlığı kurup başına bir eğitim-
     güçtür. Ay yıldızlı bayrağı dalga- ciyi getirdik. Arkadaşımız sistemi
     landırdığımızda güçtür. Spor; akıl, kurup çalıştı. Bütün tesisler tamam-
     kalp, cesaret, azim, güzel ahlaktır. landı. Çocuklarımız tesislerden ya-
     Mustafa Kemal Atatürk ‘Ben spor- rarlanmak için dört gözle pandemi     İller&Belediyeler 14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21