Page 15 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 15

HABER
                     Milletvekilleri Ali Şahin, Ahmet  dan dolayı Türkiye’de faaliyet gös-
                     Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Sait  teren yerel belediyelerden övgüyle
                     Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP  bahsetti. Kasapoğlu, “Kadın, erkek,
                     Gaziantep Milletvekilleri Ali Mu- genç, engelli her bireyimizi sporla
                     hittin Taşdoğan, Sermet Atay, Ga- buluşturacağız” dedi.
     engellilerin spora       ziantep Üniversitesi Rektörü Prof.  Başkan Şahin: “Spor; akıl,
     entegrasyonuyla toplum     Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu  kalp, cesaret, azim ve güzel
                     Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tür-
     içerisinde daha fazla      kay Dereli, SANKO Üniversitesi  ahlaktır.”
     yer almasının öncelikli     Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile  Çalıştayın açılış konuşmasını yapan
     hedefleri arasında       Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji  Türkiye Belediyeler Birliği ve Gazi-
     olduğunu da aktaran       Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.  antep Büyükşehir Belediye Başkanı
                                      Fatma Şahin, katılımcıların şehre
     kasapoğlu, “Yerel        Osman Bilgin, AK Parti İl Başkanı  gelerek Anadolu’nun bütün renkle-
                     Eyüp Özkeçeci ve MHP İl Başkanı
     belediyecilik anlayışıyla,   Cahit Çıkmaz katıldı.       rini ve sesini duyurduklarını söyle-
     belediye başkanlarımızla    Bakan Kasapoğlu: “Aile      yerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın
     ortaklaşa hareket        ve Kadınlar Sporda Öncü
     ederek engellilerin       Olmalıdır.”
     entegrasyon sürecinde      Bakan Kasapoğlu sporu tabana
     ilerleme kaydederek       yayma konusunda eğitim iş birli-
     hedeflerimizi yeni       ğinin çok önemli olduğuna dikkati
     noktalara taşıdık.”       çekerek, “Aile ve kadınlar sporda
     ifadelerini kullandı.      öncü olmalıdır. Kadını toplumun
                     öncüsü olarak görüyoruz. Kadınlar,
                     öncü ruhla sporu tabana yayma
                     noktasında inanıyorum ki bu başa-
                     rıda önemli pay sahibi olacaklardır.
                     O yüzden kadınların önceliklerine  Gençlik ve Spor Bakanı
    30 Büyükşehir Belediyesi Spor Da- göre tesislerin kurulmasını sağlar- dr. mehmet muharrem
    ire Başkanlarının ve Gençlik Spor sak ülkemizi spora daha hızlı enteg-  kasapoğlu, okul
    İl Müdürlerinin katıldığı çalıştay iki re edeceğiz.” şeklinde konuştu. kulüpleri, erişilebilirlik
    oturumdan oluştu. Birinci oturum- Engellilerin spora entegrasyonuy-
    da gençlik, ikinci oturumda ise spor  la toplum içerisinde daha fazla yer  adına yapılan 34
    konuları işlendi.         almasının öncelikli hedefleri arasın- spor tesisi ve “Yüzme
    Çalıştaya katılan Gençlik ve Spor da olduğunu da aktaran Kasapoğ-  Bilmeyen kalmasın”
    Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-  lu, “Yerel belediyecilik anlayışıyla,  sloganıyla yürütülen
    sapoğlu, okul kulüpleri, erişilebilir- belediye başkanlarımızla ortaklaşa  faaliyetlere değinerek,
    lik adına yapılan 34 spor tesisi ve hareket ederek engellilerin enteg- “Gaziantep her alanda
    “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloga- rasyon sürecinde ilerleme kayde- olduğu gibi bu alanlarda
    nıyla yürütülen faaliyetlere değine- derek hedeflerimizi yeni noktalara
    rek, “Gaziantep her alanda olduğu taşıdık.” ifadelerini kullandı.  da öncü ve model oldu”
    gibi bu alanlarda da öncü ve model  “Gaziantep Büyükşehir Belediye  övgüsünde bulundu.
    oldu.” övgüsünde bulundu.     Başkanı Fatma Şahin’le zaman za-
    Spor konusunun işlendiği ikinci man yaptığım görüşmelerde Ga-
    oturuma; Gençlik ve Spor Bakanı ziantep’te de engellilere yönelik
    Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalışmaların çok ciddi noktalara
    Gaziantep Valisi Davut Gül, Gazi- eriştiğini öğrendim.” diyen Kasa-
    antep Büyükşehir Belediye Başkanı poğlu, toplum içerisinde yer alan
    Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep özel bireylere dönük çalışmaların-
                                             İller&Belediyeler 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20