Page 10 - Fatma Şahin Yeniden TBB Başkanı
P. 10

HABER
                                      öğrencilerin aksayan eğitim-öğre-
                                      timlerinin telafisine yönelik haya-
                                      ta geçirecekleri ulusal destekleme
                                      programı hakkında bilgiler verdi.
                                      Bakan Selçuk, telafi programıyla
                                      ilgili belediyelerle bir araya gelerek
                                      fikir alışverişinde bulunduklarını da
                                      aktararak “Destekleriniz için peşin
                                      peşin şükranlarımızı sunuyoruz.
                                      Sizlerin yaptığı eserleri gördükçe
                                      kıvanç duyuyoruz. Çocuklarımızın
                                      geleceği için ortaya koyduğunuz bu
                                      enerji için şimdiden teşekkür ediyo-
                                      rum.” ifadelerine yer verdi.

                                      Konuşmaların ardından kürsüye
                                      gelen TBB Genel Sekreteri Doç. Dr.
                                      Birol Ekici ise  2020 Yılı Faaliyet
                                      Raporuna ilişkin meclisi bilgilendir-
                                      di. Toplantı çerçevesinde gündem
                                      maddeleri görüşülerek oy birliğiyle
                                      karara bağlandı. Görüşmelerin aka-
                                      binde encümen üyelerinin seçimine
                                      geçildi. Yapılan oylama neticesinde
                                      mevcut encümen üyeleri yeniden
                                      göreve seçildi.


                                      TBB Encümen Üyeleri de
                                      Yeniden Seçildi
    ğı çocukların birbirileriyle etkileşim  sözlere yer verdi: “Bakanlık olarak  Yapılan oylama neticesinde encü-
    kurması, okula gitmesinin, sosyal- dünyanın bütün eğitim bakanlıkla- men üyeleri belirlendi. Buna göre;
    leşmesinin, arkadaşlıklarının, öğret- rını izliyoruz. Hangi ülke ne yapıyor  Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
    men-veli ilişkisinin ne kadar kritik  buna bakıyoruz. Sayısal verilere  nı Alinur Aktaş, Manisa Büyükşehir
    olduğunu ve bu toplumun yaşama  bağlı olarak görülen o ki; dünyada  Belediye Başkanı Cengiz Ergün,
    sevinciyle mutluluğuyla ilgili oldu- televizyon kanalı kurabilen üç dört  Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
    ğunu çok rahatlıkla görme imkânı- ülke var. En çok yayın yapan ülke  kanı Memduh Büyükkkılıç, Trabzon
    mız oldu. Yeniden toparlanma ve  de Türkiye. EBA internette dünya  Büyükşehir Belediye Başkanı Murat
    yeniden düşünme fırsatımız oldu.  birinciliğimiz var biliyorsunuz. En  Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı
    Sizlerin de bu konudaki destekleri;  çok ziyaret edilen eğitim sitesi birin- Savcı Sayan, Yozgat Belediye Baş-
    tablet desteği, diğer sosyal destek- ci olmak gurur veriyor bize. Daha  kanı Celal Köse, Şırnak Belediye
    ler, bir takım eğitim yayınlarının  da ileri aşamalara doğru gidiyoruz,  Başkanı Mehmet Yarka, Yenima-
    bastırılması, dağıtılması gibi. Bun- daha iyisini yapacağız hep bera- halle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
    ların her biri için sonsuz teşekkür  ber.” dedi.       Mamak Belediye Başkanı Murat
    borçluyuz, sağ olun var olun.” dedi.
                     Öğretmen eğitimi konusunda yüz- Köse, Kepez Belediye Başkanı Ha-
    Selçuk: “Dünyada en çok      de 1000’lerin üzerinde bir artış  kan Tütüncü, Odunpazarı Belediye
    eğitim yayını yapan ülke     olduğu bilgisini paylaşan Bakan  Başkanı Kazım Kurt, Konak Bele-
                                      diye Başkanı Abdül Batur, Büyük-
    Türkiye.”             Selçuk, hizmet içi eğitimde arz te-
                     melli bir yaklaşımdan talep temelli  çekmece Belediye Başkanı Hasan
    Milli Eğitim Bakanlığının pandemi  bir yaklaşıma geçtiklerini söyledi. 2  Akgün, Silivri Belediye Başkanı
    sürecindeki çalışmalarına değinen  milyon 300 bin öğretmene eğitim  Volkan Yılmaz TBB Encümen üye-
    Bakan Selçuk konuşmasında şu  verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk  liğine seçildi.
     İller&Belediyeler 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15