Page 9 - Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları
P. 9

GÖÇ
                      RESLOG Projesi          birlikte “göç krizi” olarak adlandı-
                                       rılmaktadır. Buna karşın müdaha-
                      Bunun yanı sıra göç alanında aktif  le geliştirebilmek amacıyla Avrupa
                      bir şekilde projeler yürütülmektedir.  Birliği ve Türkiye arasında 18 Mart
                      2019 yılından bu yana İsveç Bele- 2016 tarihinde Mülteci Mutabakatı
                      diyeler Birliği işbirliğinde yürütü- imzalandı. Bu çerçevede Mutabakat
                      len RESLOG Projesi kapsamında,  Avrupa Birliği ülkelerine kaçak yol-
                      ulusal düzeyde göç politikalarına  larla ulaşan göçmenlerin Türkiye’ye
                      yerel yönetimlerin katkısını, görüş  geri gönderilmesini, Türkiye’de ya-
                      ve fikirlerini yansıtmak amacıyla  sal olarak kalan Suriyelilerin Av-
      Türkiye’deki mülteciler     Belediye Başkanları Göç Platformu  rupa’da mülteci olarak kabul edil-
      için aB mali yardım       oluşturulmuştur. Platformun yü- mesini, Türkiye vatandaşlarına AB
      aracı olarak da bilinen     rüttüğü çalışmalar neticesinde bir  ülkeleri için vize kolaylığının sağlan-
                      politika belgesi ortaya çıkmıştır. Bu
      FriT Fonu aB tarafından     belge hem belediyelerimiz yerelde  masını, Türkiye’nin AB’ye girme sü-
      Türkiye’deki mültecilere     yaşadığı sorunları ortaya koymakta  recinin hızlandırılması ve Türkiye’ye
                                       6 milyar Avroluk finansal yardım
      yönelik olarak ülkemize     hem de bu sorunlara yönelik politi- sağlanması içermekteydi.
      sağlanan yardım         ka önerileri geliştirmiştir.   Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali
      fonudur.             Qudra 2 Türkiye Programı     Yardım Aracı olarak da bilinen FRİT
                      Qudra 2 Türkiye Programı Suriye Fonu AB tarafından Türkiye’deki
                      krizine yanıt olarak oluşturulan AB Mültecilere yönelik olarak ülkemi-
                      Bölgesel Güven Fonu, AB Madad ze sağlanan yardım fonudur. FRİT
                      Fonu, Almanya Federal Ekono-  Fonu kapsamında 2016-2021 yıl-
                      mik İşbirliği ve Kalkınma Bakan- ları arasında her biri 3 milyar Avro
                      lığı (BMZ) ve İspanya Uluslararası oluşan (toplamda 6 milyar Avro) iki
                      Kalkınma İşbirliği Kurumu (AECID) ayrı dönemde mültecilere yönelik
                      tarafından ortak finanse edilen böl- Türkiye’ye fon sağlanmıştır. FRİT
                      gesel bir programdır. Program mül- 2 uygulama süreci halen devam et-
                      tecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, mektedir.
     • Belediyelerin göç ve uyum hizmet  ülkesine geri dönmek isteyenlerin
     kapasitelerinin desteklenmesi için  ve ev sahibi toplulukların dayanık- Küresel Mülteci Mutabakatı
     eğitim, çalıştay, tecrübe paylaşımı  lılığını güçlendirmeyi amaçlamakta- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
     toplantıları, sempozyum, konferans  dır. Türkiye’de Qudra 2 Programı,  Komiserliği’nin Üye Devletler, ulus-
     ve kongreler düzenlemek,     Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu  lararası kuruluşlar, mülteciler, sivil
     • Göç ve uyum alanında ulusal ve  (GIZ) tarafından Türkiye Belediye- toplum, özel sektör ve uzmanlarla
     uluslararası düzeyde yapılan çalış- ler Birliği işbirliğinde yürütülmek- yaptığı iki yıllık kapsamlı istişare-
     ma ve toplantılara katılarak beledi- tedir. Türkiye’de Qudra 2 sosyal  lerin ardından, Birleşmiş Milletler
     yeleri temsil etmek,       uyuma odaklanarak Türkiye’deki  Genel Kurulu’nda 17 Aralık 2018’de
                      belediyelerin temel hizmet sunumu- Küresel Mülteci Mutabakatını onay-
     • Birliğin ve belediyelerin sivil top- nu güçlendirmeyi hedeflemektedir.  ladı. Küresel Mülteci Mutabakatı,
     lum kuruluşları, üniversiteler, ulusal  Program, küçük ölçekli hibe des-
     ve uluslararası kuruluşlarla işbirlik- teğinin yanı sıra teknik ve metodo- mültecilere yönelik sürdürülebilir
                                       bir çözümün uluslararası işbirliği ol-
     lerini geliştirmek,        lojik yaklaşımıyla işbirliğine dayalı  madan elde edilemeyeceğini kabul
     • Ulusal düzeyde merkezi idare ta- öğrenmeyi desteklemektedir.   ederek daha öngörülebilir ve eşitlik-
     rafından oluşturulan ulusal strateji  Uluslararası Düzeyde Göç  çi sorumluluk paylaşımı için bir çer-
     ve eylem planlarının hazırlanması                çeve oluşturmaktadır. Mutabakat,
     sürecine katılarak belediyelerin ta- Geri Kabul Anlaşması ve  ev sahibi toplulukların ihtiyaç duy-
     lep ve önerilerinin dâhil edilmesini  FRİT Fonu          dukları desteği almalarını ve mül-
     sağlamak ve eylem planlarını bele- Avrupa Birliği ülkeleri için özellikle tecilerin üretken yaşamlar sürdüre-
     diyelere tanıtmak yer almaktadır.  2015 yılı düzensiz göçün artmasıyla bilmelerini sağlamak için devletler,

                                              İller&Belediyeler 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14