Page 8 - Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları
P. 8

GÖÇ
                                       Türkiye Belediyeler Birliği ve
                                       Göç Çalışmaları
                                       Türkiye Belediyeler Birliği geçici
                                       koruma altındaki Suriyelilerin te-
                                       mel hizmetlere erişimlerini gideren
                                       belediyeleri desteklemek amacıyla
                                       çalışmalar yürütmektedir. Özellikle
                                       belediyelerin karşı karşıya kaldığı
                                       mali sorunları giderebilmek, proje
                                       ve fonlara erişimlerini kolaylaştır-
                                       mak ve Türkiye Belediyeler Bir-
                                       liği’nin kurumsal kapasitesini bu
                                       yönde güçlendirmek amacıyla Proje
                                       ve Finansman Birimi 2018 yılında
                                       kurulmuştur. Göç ve nüfus artışı
                                       nedeniyle hizmet kapasitesinde güç-
                                       lendirmeye ihtiyaç duyan belediye-
                                       leri projelere dahil ederek bir destek
                                       mekanizması geliştirmiştir.
                                       Göç ve Uyum Merkezi

                                       Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve
                                       Finansman Birimine bağlı olarak
                                       2020 yılında Göç ve Uyum Mer-
                                       kezini kurdu. Merkez, hâlihazırda
                                       yürütülen göç çalışmalarına daha
                                       kurumsal bir yapı kazandırmayı ve
                                       faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ar-
                                       tırmayı amaçlamaktadır. Merkezin
                      ceri kazandırma kursları ve uyumu  başlıca görevleri arasında yer alan
                      kolaylaştırmak amacıyla dil kursla- faaliyetler şu şekildedir:
      Türkiye Belediyeler       rı, çocuklara yönelik eğitim destek  • Belediyelerin göç yönetimine iliş-
      Birliği Proje ve         kursları, kreş hizmetleri, spor ve sa- kin gerekli yasal, idari ve kurumsal
                      nat kursları gibi hizmetler sunmak-
      Finansman Birimine        tadırlar. Ayrıca belediyeler geçici düzenlemeler için öneriler hazırla-
      bağlı olarak 2020 yılında    koruma altındaki Suriyelilere sosyal mak,
      Göç ve Uyum merkezini      yardım, sosyal koruma, danışman- • Göç yönetimi ve uyum alanında
      kurdu. merkez,          lık ve yönlendirme ve eğitim hiz- yapılan çalışmalara erişimlerinin
                      metleri sunmaktadırlar.
      hâlihazırda yürütülen                       sağlanması ve deneyim paylaşımına
      göç çalışmalarına        Belediyeler, yereldeki ihtiyaçlara imkân sağlanması amacıyla plat-
                      göre hizmetlerini şekillendirmekte formlar oluşturmak,
      daha kurumsal bir        ve göç yönetim sürecine destek ol-
      yapı kazandırmayı        maktadırlar. TBB, sosyal uyum sü- • Göç konusunda belediye hizmet-
                                       lerine ilişkin veri toplama ve anali-
      ve faaliyetlerin         recinin etkili bir şekilde yürütülme- zini yaparak rapor hazırlamak ve
      sürdürülebilirliğini       si için hem yerel, hem ulusal hem  araştırmalar yapmak,
      artırmayı            de uluslararası düzeyde yapılacak
                      işbirliklerinin ve koordinasyonun • Yurt dışı ve yurt içinde belediye-
      amaçlamaktadır.         önemli olduğunu düşünmekte ve lerin göç ve uyuma ilişkin yaptıkları
                      bunun güçlendirilmesi için çalışma- iyi uygulama örneklerinin yaygın-
                      lar yapmaktadır.         laştırılması için yayınlar hazırlamak,

      İller&Belediyeler 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13