Page 7 - Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları
P. 7

GÖÇ
                      mak amacıyla duvarlar örmekte ve Göç ve Belediyeler
                      bu durumun bir sınır güvenliği teh-
                      didi olduğunu açıkça beyan etmek- Belediyeler kentte yaşanan nüfus
                                       artışına rağmen hem belediye hiz-
                      tedirler. Güvenlik ve entegrasyon,  met kalitesini düşürmemek, hem de
                      tehdit ve sosyal uyum gibi yan yana
                      duran terimler her ne kadar birbiri- temel belediye hizmetlerini karşıla-
                                       yabilmek amacıyla belediye altyapı-
                      nin karşıtı kavramlar olsa da her biri  sını ve insan kaynağını güçlendirmiş
                      göçün farklı süreçlerinin bir parça- ve sayısal anlamda artırmıştır.
      mart 2011’de Suriye’de      sı olarak değerlendirilmektedir. Bu  Bunun yanı sıra belediyeler sosyal
                      nedenle göçün düzenli veya düzen-
      ortaya çıkan iç         siz olması, zorunlu veya gönüllü ol- uyumu destekleyici faaliyetler ger-
      çatışmalar nedeniyle       ması göçü değerlendirirken ele alın- çekleştirerek yerelde oluşabilecek
      hayatlarını kurtarmak      ması gereken önemli unsurlardır.  olası gerilimlerin önceden önlen-
      için komşu ülkelere       Suriye Krizi ve Kitlesel Göç   mesi için faaliyetlerde bulunmak-
      sığınmaya çalışan        Mart 2011’de Suriye’de ortaya çı- tadırlar. Bu çerçevede, belediyeler
                                       geçici koruma altındaki Suriyelile-
      Suriyeliler kitlesel ve     kan iç çatışmalar nedeniyle hayatla- rin iş gücü piyasasına dahil etmek
      zorunlu göçe maruz        rını kurtarmak için komşu ülkelere amacıyla meslek edindirme ve be-
      kalmışlardır. 2011’de      sığınmaya çalışan Suriyeliler kitlesel
      nüfusu 22.5 milyon olan     ve zorunlu göçe maruz kalmışlardır.
                      2011’de nüfusu 22.5 milyon olan
      Suriye’den ülke dışına      Suriye’den ülke dışına kaçanların
      kaçanların sayısını       sayısını Birleşmiş Milletler Mülteci-
      Birleşmiş milletler       ler Yüksek Komiserliği 6.6 milyon
      mülteciler yüksek        olarak vermektedir. Günümüzde
      komiserliği 6.6 milyon      Suriyelilerin %80’inden fazlası Tür-
                      kiye, Lübnan ve Ürdün başta olmak
      olarak vermektedir.       üzere bölge ülkelerinde barınmak-
                      tadır. Suriyelilerin yaklaşık %15’i   Göç idaresi Genel
                      ise başta Almanya ve İsveç olmak
                      üzere Avrupa’ya sığınmıştır.         müdürlüğünün
                                          verilerine göre, 2011
                      Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük- yılından bu yana geçici
                      sek Komiserliği (BMMYK) verilerine     koruma altındaki
                      göre 26.6 milyon kişi mülteci statü-
     Bu süreç evsahibi topluluklar ve göç  sünde farklı ülkelerde yaşamakta- Suriyelilerin sayısı
     eden kişinin statüsüne bağlı olarak  dır. Türkiye toplam mülteci sayısının  yaklaşık 3.7 milyona
     farklı tecrübelere ışık tutmaktadır.  %15’ine ev sahipliği yapmaktadır.  ulaşmış ve %99’u
     Bunun dışında her devlet göç politi- Bu durum, Suriyeli sığınmacıların  kentlerde, belediye
     kası çerçevesinde etkin rol oynayan  başta Türkiye olmak üzere yoğun  sınırları içerisinde
     kamu kurum ve kuruluşlarıyla, be- olarak bulunduğu ülkelerde sosyal,
     lediyeleri ve sivil toplum kuruluşla- ekonomik, siyasal ve güvenlik alan-    yaşamaktadır.
     rıyla bu süreçleri yönetmektedir. Bu  larında ciddi planlamalar ve uygu-
     sürecin etkin yönetimi tüm paydaş- lamalar yapması gerekliliğini ortaya
     ların koordineli ve işbirliğinde birbi- koymaktadır.
     rini tamamlayan faaliyetler yapma- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün
     sından geçmektedir.        verilerine göre, 2011 yılından bu

     Bunun yanı sıra düzensiz göç aynı  yana geçici koruma altındaki Suri-
     zamanda bir sınır güvenliği tehdidi  yelilerin sayısı yaklaşık 3.7 milyona
     olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke- ulaşmış ve %99’u kentlerde, beledi-
     ler sınırlarını düzensiz göçten koru- ye sınırları içerisinde yaşamaktadır.
                                              İller&Belediyeler 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12