Page 5 - Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları
P. 5

50                         54

     II. Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve    Göç Politikaları Antalya’da Ele Alındı
     Sergisi
     58                         70

     9. Antalya Cıtyexpo Şehircilik ve Teknolojileri   Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe
     Fuarı                        Programı-II

      56 tİyAtRo İLE Su tASARRufu vE            65 tBB’DEN LİzBoN vE PoRto’yA zİyAREt
        SIfIR AtIK ANLAtILIyoR
                                66 jEotERMAL SuyLA tRoPİKAL BALIK
      57 KAyBoLMA vE SAĞLIK RİSKİNE KARŞI “AKILLI      üREtİMİNE BAŞLANDI
        SAAt” çözüMü
                                67 KENDİN yAP GEzİCİ MuCİt AtöLyESİ
      60 41. yByK GENEL KuRuLu StRAzBuRG’DA          öĞRENCİLER İLE BuLuŞuyoR
        toPLANDI
                                68 fAtMA ŞAHİN KENtSEL GİRİŞİMLER
      61 çAMuRDAN ELEKtRİK üREtİMİ yAPILACAK         KoNSEyİ’NDE

      62 tBB vE KDK ARASINDA EĞİtİM vE İŞ BİRLİĞİ    71 9 BİN 540 fİDAN DEStEĞİ
        PRotoKoLü yAPILDI
                                72 HIERAPoLIS ANtİK KENtİ
      64 KANSER SAvAŞçILARINA DEStEK
                                77 MAMAK BELEDİyESİNDEN üNİvERSİtE
                                  öĞRENCİLERİNE DEStEK
                                78 SoRu-CEvAP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10