Page 4 - Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları
P. 4

içindekiler                                        WORLD


      04                         34    REFUGEE

      Türkiye Belediyeler Birliği Göç Çalışmaları ve   TBB’de Belediye Hukukçuları Toplantısı
      Yaklaşımı                               DAY
      40        WORLD              46
            REFUGEE DAY
      Belediye Başkanları Göç Platformu ve Göç Politika  QUDRA 2 Türkiye Programı
      Belgesi

      09 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI            22 MERSİN BüyüKŞEHİR BELEDİyESİNİN Göç
        AKILLI ŞEHİRLER PANELİ               MüDAHALE MEKANİzMASI
      10 “250.000’DEN fAzLA SuRİyELİyE Ev SAHİPLİĞİ   25 uCLG DüNyA KoNSEyİ toPLANtISI
        yAPMAKtAyIz”
                                26 tERSİNE Göç
      15 BAŞKAN ŞAHİN uNHCR toPLANtISINDA
        KoNuŞtu                     28 çEvRE yöNEtİMİ vE SIfIR AtIK PRojESİ

      16 BuRSA vE Göç                  30 Göç yöNEtİMİNDE GAzİANtEP MoDELİ
      19 DAyANIŞMA vE DEMoKRASİ KENtİ “İzMİR”      40 ABBK tüRKİyE çALIŞMA GRuBu toPLANDI

      20 “tüRKİyE’DE İLK vE tEK oLAN Göç vE uyuM     52 “çINARLAR” İçİN özEL çALIŞMA
        HİzMEtLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINI KuRDuK”                                  139 İLKoKuLA 278 AKIL vE zEKÂ
                                  oyuNLARI ARMAĞAN EDİLDİ

                                  ANtALyA yERELDEN KALKINIyoR

                                  “BİSİKLEt BAKIM İStASyoNu’’
                                  çoCuKLARIN AyAĞINA Gİttİ
                                  KoNyA tRoPİKAL KELEBEK BAHçESİ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9