Page 10 - Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları
P. 10

GÖÇ
     uluslararası kuruluşlar ve diğer pay- rel Çözümler Uluslararası Forumu” Bölge Teşkilatı, Birleşmiş Milletler
     daşları bir araya getirmiştir.  sonuç bildirgesi hakkında bilgi ver- Kalkınma Ajansı, Birleşmiş Millet-
     Mutabakat dört temel amaçtan  miş ve Gaziantep Büyükşehir Be- ler Mülteci Örgütü ve Dünya Yerel
     oluşmaktadır:           lediyesinin göç modelini ele alarak Yönetim ve Demokrasi Akademisi
                      yerelde yaşanılan sorunları da an- Vakfı bir araya gelerek “Göç Küresel
     • Ev sahibi ülkeler üzerindeki baskı- latmıştır.         Görev Gücü”nü oluşturmuşlardır.
     ları hafifletmek,                         Göç Küresel Görev Gücü, uluslara-
                      Gaziantep Bildirgesi
     • Mülteci özgüvenini artırmak,  Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik  rası düzeyde belediyeleri bir araya
                                       getirerek belediyeler arası deneyim
     • Üçüncü ülke çözümlerine erişimi  Yerel Çözümler Uluslararası Foru- paylaşımını sağlamayı ve iyi uygu-
     genişletmek,           mu 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde  lama örneklerinin yaygınlaştırılma-
                      Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,  sına fırsat sunmayı amaçlamaktadır.
     • Menşe ülkelere güvenli ve onurlu  Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
     geri dönüşü sağlamak için gerekli  ramı (UNDP), Birleşmiş Milletler  Bunun yanı sıra bir diğer hedefi ise
     koşulları oluşturmak.                       uluslararası yerel yönetimler ara-
                      Mülteciler Yüksek Komiserliği (UN- sındaki dayanışmanın ve sorumlu-
     Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük- HCR), Uluslararası Göç Örgütü  luk paylaşımının güçlendirilmesine
     sek Komiserliği (UNHCR) ve İsviçre  (IOM), Dünya Yerel Yönetim ve De- katkı sunmaktır. Son olarak Görev
     Hükümeti, 17-18 Aralık 2019 tari- mokrasi Akademisi Vakfı (WALD),  Gücü, Küresel Mülteci Mutabakatı-
     hinde, Cenevre’de Birinci Küresel  Türkiye Belediyeler Birliği ve Bir- na yerel yönetimlerin sorunlarını ve
     Mülteci Forumu’na ortaklaşa ev  leşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler  çözüm önerilerini görüş niteliğinde
     sahipliği yapmıştır. Mutabakat’ın  Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı  dahil etmek ve söz konusu görüşleri
     hayata geçirilmesi yolunda bakan- (UCLG-MEWA) tarafından Gazi- uluslararası göç politikalarına ka-
     lıklar seviyesinde gerçekleşen ilk  antep’te düzenlenmiştir. Dört kıta- zandırmayı amaçlamaktadır.
     toplantı olma özelliğini taşıyan Fo- dan otuza aşkın belediye başkanı
     rum’da, Türkiye Belediyeler Birliği  Uluslararası Forumu’nda Gaziantep
     ve Gaziantep Büyükşehir Belediye  Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Bildirge,
     Başkanı Fatma Şahin, “Şehir ve  göç ve zorla yerinden edilmeye yö-
     Mülteci Liderleri ile Mültecilerin  nelik yerel çözümler için küresel ve
     Dahil Edilmesini Gerçekleştirmek”  bölgesel olarak üzerinde uzlaşılan  Göç küresel Görev
     konulu toplantıya Gaziantep Dekla- ilkelerin hayata geçirilmesindeki iyi  Gücü, uluslararası
     rasyonunu taşımıştır. İkinci Küresel  uygulamalara odaklanmıştır.    düzeyde belediyeleri
     Mülteci Forumun 2023 yılında dü- Bildirge, Sürdürülebilir Kalkınma   bir araya getirerek
     zenlenmesi planlanmaktadır.
                      Amaçları’nın yerelleştirilmesi ko-    belediyeler arası
     Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler  nusunda farkındalık yaratmayı, iyi  deneyim paylaşımını
     Mülteciler Yüksek Komiserliği (UN- uygulama örneklerinin yaygınlaştı-
     HCR) Üst Düzey Yetkililer Toplan- rılmasını destekleyen şehir ağlarını    sağlamayı ve iyi
     tısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde  güçlendirmeyi, yerel düzeyde istih- uygulama örneklerinin
     çevrim içi düzenlenmiştir. Toplan- dam yaratmayı ve özel sektör or- yaygınlaştırılmasına
     tının amacı mülteciler ve ev sahibi  taklıkları kurmayı hedeflemektedir.    fırsat sunmayı
     ülkeler için sorumluluk paylaşımı  Ayrıca başarılı bir entegrasyonun  amaçlamaktadır. Bunun
     aracılığıyla desteğin genişletilmesini  başlıca temeli olan koruma ve sos-
     sağlamak ve 2023’te yapılacak bir  yal korumayı sağlamanın önemine  yanı sıra bir diğer hedefi
     sonraki Küresel Mülteci Formunda  vurgu yapmaktadır.         ise uluslararası yerel
     desteğe ihtiyaç duyulan alanların                  yönetimler arasındaki
     belirlenmesi hakkında istişareler  Göç Küresel Görev Gücü          dayanışmanın
     yapmaktı. “Sorumluluk Paylaşımı  Gaziantep Bildirgesinin akabinde,
     Yoluyla Desteğin Genişletilmesi”  etkinliğe öncülük eden Türkiye Be-     ve sorumluluk
     başlıklı panelde konuşma yapan  lediyeler Birliği, Gaziantep Büyük-    paylaşımının
     Başkan Şahin, 2019 yılı Aralık  şehir Belediyesi, Uluslararası Göç  güçlendirilmesine katkı
     ayında Gaziantep’te yapılan “Göç  Örgütü, Birleşmiş Kentler ve Yerel    sunmaktır.
     ve Yerinden Edilmeye Yönelik Ye- Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya

     Hazırlayan: Sümeyye GEDİKOĞLU DOĞAN/Göç ve Uyum Merkezi Koordinatörü/ Proje ve Finansman Birimi /TBB

      İller&Belediyeler 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15