Page 9 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 9

HABER
     Karatepe: “Türkiye, dünyada    tik konusunda biraz sıkıntımız var.”
     akıllı belediyeciliği en iyi   ifadelerini kullanarak bu konuda
     uygulayan ülkelerden biri.”    belediyelere daha fazla özen göster-
                      meleri tavsiyesinde bulundu.
     Türkiye’nin yerel yönetimler ala-
     nındaki deneyiminden övgüyle  Elektronik devrimi ile yeni bir dün-
     bahseden Cumhurbaşkanlığı Yerel  yanın kapısının açıldığını kaydeden
     Yönetimler Kurulu Başkanvekili  Karatepe, akıllı belediyeciliğin Tür-
     Şükrü Karatepe, “Belediyecilikte  kiye’de küçük büyük her belediyede
     epey yol aldık. 1,5 asra yaklaşan  etkin kullanıldığına vurgu yaparak,
     bir tecrübemiz var. Dolayısıyla be- “Türkiye dünyada akıllı belediye-
     lediyecilik artık bildiğimiz bir konu.  ciliği en iyi uygulayan ülkelerden
     1994’ten sonra ayrı bir yaklaşımla  birisi bugün. Biz çok ciddi mesafe
     “Kalkınma yerelde başlar” diyerek  aldık.” sözlerine yer verdi.
     belediyelerimiz milletimize hizmet  Malkoç: “TBB ile karşılıklı
     etmeye başladılar.” dedi. Temizlik,  bir protokol imzalayacağız.”
     yol, park, bahçe gibi geleneksel hiz-
     mette hiçbir sorunun kalmadığını Kamu Denetçiliği Kurumunun ya-
     kaydeden Karatepe, “Bunlar ezbere pısı, görev ve yetkilerini anlatan  Cumhurbaşkanlığı
     yaptığımız işler, çok iyi biliyor, çok Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç,  Yerel Yönetimler
     iyi yapıyoruz belki hafif bir estetik “Kamu ile yani belediyeler, üniver- Kurulu Başkanvekili
     eksikliğimiz var. O da sadece bele- siteler, valilikler vs. bu aradaki ihti- Şükrü Karatepe,
     diyelerle alakalı değil. Bu konuda laflarda mahkemeye gitmeden çö-
     ihmal etmişiz ya da altyapımız yok. züm bulmak için Kamu Denetçiliği  “Belediyecilikte epey yol
     Bir kültürü, medeniyeti kaybetmi- Kurumu ihdas edildi. 2010 yılında  aldık. 1,5 asra yaklaşan
     şiz. Onunla irtibat kurmakta zorla- yasaya girdi 2013 yılında çalışmaya  bir tecrübemiz var.
     nıyoruz. Dolayısıyla kültür ve este- başladı. Tabi bu Sayın Cumhurbaş- Dolayısıyla belediyecilik
                                       artık bildiğimiz bir konu.
                                         1994’ten sonra ayrı bir
                                         yaklaşımla “Kalkınma
                                        yerelde başlar” diyerek
                                             belediyelerimiz
                                           milletimize hizmet
                                       etmeye başladılar.” dedi.

                                              İller&Belediyeler 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14