Page 8 - 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
P. 8

HABER                                            Şehirleri gülistan
                                        etmek için çalıştıklarını
                                         kaydeden Şahin, “Hacı
                                          Bayram Veli’nin çok
                                           güzel bir sözü var;
                                          ‘Şehir insanın, insan
     Şahin: “Şehir insanın, insan   ler Ege Denizi’ne vuruyorsa, eğer  da şehrin aynasıdır.
     da şehrin aynasıdır.”       siz toprağı, suyu, havayı koruma- Gönlü taş olanın şehri
                      dan insanı korumaya çalışıyorsanız
     Tüm dünyanın olağanüstü zor  bunlar bugün korona diye gelecek,   taş olur; gönlünde aşk
     bir dönemden geçtiğini hatırlatan  yarın başka bir şey olarak gelecek.” olanın şehri gülistan
     Başkan Şahin, “Amerika Birleşik
     Devletleri Başkanı ‘2. Dünya Sava- Şehirleri gülistan etmek için ça- olur. ’diyor.” şeklinde
     şı’ndan daha fazla insan kaybettik’ lıştıklarını kaydeden Şahin, “Hacı       konuştu.
     diyorsa, eğer huzurevlerindeki yaş- Bayram Veli’nin çok güzel bir sözü
     lıların cenazelerini toplayamayan var; ‘Şehir insanın, insan da şehrin
     bir dünya varsa, eğer bugün İngil- aynasıdır. Gönlü taş olanın şehri
     tere’de ‘Benzin istasyonuna adam taş olur; gönlünde aşk olanın şehri
     bulamıyoruz, askeriyeyi göreve gülistan olur. ’diyor.” şeklinde ko-
     davet ediyorum’ diyen bir dünya nuştu.
     varsa, eğer Avustralya kömürü kes- Akıllı şehirler, yeşil şehirler, sağlıklı
     tiği için Çin sanayisini durdurduysa  şehirler, güvenli şehirler, akıllı ta-
     olağanüstü bir dönemden geçiyo- rım, akıllı ulaşım, dirençli şehirler
     ruz demektir.” dedi. 2008 yılında  gibi konu başlıklarına temas eden
     yaşanan krizin Türkiye’yi teğet geç- Şahin, yeni bir dünya kurulurken
     tiğini anımsatan Şahin, sürdürüle- şehirleri akıllandırmak gerektiğini
     bilir kalkınmada insani ve çevresel  vurguladı.
     kalkınmanın önemine değinerek
     şöyle devam etti: “Bunlar bir sonuç.  Konuşmasında TBB’nin fikir proje-
     Eğer siz sosyal adaleti ve sosyal ba- lerine ve çalışmalarına da değinen
     rışı sağlayamazsanız, eğer 5 yaşına  Şahin, yerelde yeşil şehir olma ko-
     gelmeden temiz su bulamayan ço-  nusunda yapılacak çalışmaların hız-
     cuklar ölüyorsa, eğer Aylan Bebek- landırılması gerektiğinin altını çizdi.
      İller&Belediyeler 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13